Axit glutamic là chất có tính

Câu hỏi: Axit glutamic là gì?

A. Chỉ có tính axit

B. Chỉ cơ bản

C. Lưỡng tính

D. Trung tính

Câu trả lời:

Đáp án: C. Lưỡng tính

Trong phân tử axit glutamic HOOC(CHỈ2)2CH(NHỎ)2)COOH chứa -COOH (có tính axit) và – nhóm NHỎ2 (số lượng cơ sở)

⇒ Axit glutamic là chất lưỡng tính.

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm học thêm bài tập về tính lưỡng tính của axit glutamic thuộc nhóm amino axit

1. Axit Amin Tính axit của Amin

Dạng 1: Amino axit tác dụng với dung dịch axit, bazơ

ĐCSTQ: ( NHỎ2)xR(COOH)y. Tìm x, y, R?

Tác dụng dung dịch HCl

(NHỎ BÉ2)xR(COOH)y + xHCl → (ClNH3)xR(COOH)y

x = nHCl/Nàh

+ BTKL: màh + mHCl = mMuối

Hoa Kỳàh + 36,5 x = MỹMuối

– Phản ứng với NaOH . dung dịch

[CHUẨN NHẤT]    Axit glutamic là chất (ảnh 2)

Ví dụ 1: Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là:

Câu trả lời

Theo chiều tăng giảm khối lượng: nX = (19,4 – 15)/22 = 0,2 mol

→ MX = 15,0 : 0,2 = 75 → X HƠN2N-CHỈ2-COOH

Ví dụ 2: Trung hòa 1 mol α-amino axit X cần 1 mol HCl thu được muối Y có hàm lượng clo là 28,286% theo khối lượng. Xác định công thức cấu tạo của X.

Câu trả lời

Gọi công thức của amino axit X là: R(COOH)NH2

Phương trình phản ứng:

R(COOH) NHỎ2 + HCl → R(COOH)NH3Cl

[CHUẨN NHẤT]    Axit glutamic là chất (ảnh 3)

⇒ MY = 125,5 MR = 28 (C2h4)

C.T α-amino axit X là CHỈ3-CH(NHỎ)2)COOH

Dạng 2: Các amino axit tác dụng với axit rồi lấy hỗn hợp cho phản ứng với dung dịch bazơ và ngược lại.

1. Axit Amin (A) (B)

h2NR-COOH + HCl → ClH3NR-COOH (A)

ClH3NR-COOH + 2NaOH → H2NR-COONa(B) + NaCl + 2H2Ô

⇒ Xét hỗn hợp A gồm ClH3N-R-COOH và HCl không phản ứng với nhau, đều phản ứng với NaOH

2. Axit amin (B) (A)

h2NR-COOH + NaOH → H2NR-COONa + Họ2Ô

h2NR-COONa + 2HCl → ClH3NR-COOH + NaCl

Ví dụ 3: Cho 0,15 mol axit Glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính số mol NaOH.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Hóa Bài 2 trang 105 SGK Hóa 11

Câu trả lời

Xét hỗn hợp phản ứng với NaOH gồm H2NC3h5-(COOH)2 và HCl

HCl + NaOH → NaCl + H2Ô

0,35mol 0,35mol

h2NC3h5-(COOH)2 + 2NaOH → H2NC3h5(COONa)2 + 2 CĂN NHÀ2Ô

0,15 mol 0,3 mol

Số mol nNaOH = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol

Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm Alanin và axit glutamic. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dd NaOH dư, thu được dd Y chứa (m + 30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl thì thu được dd Z chứa (m + 36,5) gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?

Câu trả lời

Đặt nalanin = x mol; Naxit glutamic = y mol

Xem phản ứng:

– NHỎ BÉ2 + HCl → -NH3Cl

– COOH + NaOH → -COONa + H2Ô

=> nHCl = x + y = (m+36,5 – m)/36,5 = 1 mol

NNaOH = x + 2y = (m+30,8-m)/(23-1) = 1,4 mol

⇒ x = 0,6 mol; y = 0,4 mol

m = 112,2 g

2. Bài tập về axit amin lưỡng tính

Câu hỏi 1: Amino axit X có CT dạng H2NR-COOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 1,5g X phản ứng với HCl dư thu được 2,23g muối. Tên của X là:

A. Alanin.

B. Valin.

C. Glyxin.

D. Axit glutamic.

Câu trả lời

Trả lời: HỌ2NR-COOH + HCl → ClH3NR-COOH

⇒ Bảo toàn khối lượng: mMuối – mX = mHCl = 2,23 – 1,5 = 0,73 gam

NX = nHCl = 0,02 mol

MẸX = R + 61 = 75 R = 14 (CHỈ2)

⇒ X là2N-CHỈ2-COOH (Glyxin)

→ Câu trả lời

Câu 2: X là một amino axit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 0,89 gam X phản ứng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. % khối lượng của cacbon trong X là bao nhiêu?

A. 40,45%.

B. 26,96%.

C. 53,93%.

D. 37,28%.

Câu trả lời

Số mol X = (1,255 -0,89)/36,5 = 0,01 mol

Hoa KỳX = 0,98/0,01 = 89 => NHỎ22h4COOH

Phần trăm khối lượng carbon = 40,45%.

→ Câu trả lời Một

Câu 3: Cho 0,01 mol amino axit X phản ứng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835 gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X phản ứng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức của X là:

ANH TRAI2)23h5COOH.

B. GIA ĐÌNH2NC2h4-COOH.

C. GIA ĐÌNH2NC3h6-COOH.

D. GIA ĐÌNH2NC3h5(COOH)2.

Câu trả lời

0,01 mol X + 0,01 mol HCl → 1,835 gam muối.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Bài C4 trang 7 sgk Vật Lý 12 nâng cao

0,01 mol X + 0,02 mol NaOH → muối.

⇒ Số nhóm (COOH) gấp 2 lần số nhóm (NH2) trong X.

Chỉ có2NC3h5(COOH)2 thỏa mãn.

→ Câu trả lời DỄ

Câu 4: Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan, biết các phản ứng xảy ra. hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 31,31.

B. 28,89.

C. 17,19.

D. 29,69.

Câu trả lời

Axit glutamic có dạng: HOOC–CH2– CHỈ CÓ2–CH(NHỎ)2)–COOH

Naxit glutamic = 0,09 mol

có nHCl = 0,2 mol; NNaOH = 0,4 mol

NNaOH dư = nNaOH ban đầu – (2nglutamat + nHCl) = 0,02 mol

Chất rắn khan bao gồm:

0,02 mol NaOH;

0,09 mol NaOOC – CHỈ2 – CHỈ CÓ2 – CH(NHỎ)2) – COONa;

0,2 mol NaCl.

m = 29,69 gam

→ Câu trả lời DỄ

Câu 5: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Ở một thí nghiệm khác, cho 26,7 gam X vào dung dịch HCl dư, rồi cô cạn cẩn thận thu được 37,65 gam muối khan. Vậy X là gì?

A. Alanin.

B. Valin.

C. Glyxin.

D. Axit glutamic.

Câu trả lời

tôi có nHCl = 0,05 . 2 = 0,1 (mol)

0,1 mol α-amino axit X phản ứng vừa đủ với 50 ml dd 2M. dung dịch HCl

⇒ X chỉ chứa 1 nhóm -NH2.

26,7 gam X phản ứng với dung dịch HCl dư ⇒ 37,65 gam muối.

Xuất phát từ: MẸX = 26,7 : 0,3=89 X cũng chỉ chứa 1 nhóm –COOH

=> MỹX = 8,9/0,1 = 89 => CHỈ3CH(NHỎ)2)COOH (Vì X là α aminoaxit)

Xuất phát từ: MẸX = 26,7 : 0,3 = 89 X cũng chỉ chứa 1 nhóm –COOH

Gọi X NHỎ2-R-COOH R + 61 = 89 ⇒ R = 28 (Có 2 C)

X là một α-amino axit nên CTCT X: CHỈ3-CH(NHỎ)2)-COOH alanin

→ Câu trả lời

Câu 6: Cho 0,02 mol Glyxin phản ứng với 300 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần vừa đủ V lít dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Làm bay hơi cẩn thận Y thu được m gam chất rắn. khan. Giá trị V và m lần lượt là:

A. 0,32 và 23,45.

B. 0,02 và 19,05.

Xem thêm bài viết hay:  Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào

C. 0,32 và 19,05.

D. 0,32 và 19,49.

Câu trả lời

Giả sử dung dịch X gồm Glyxin và HCl chưa phản ứng với nhau

NNaOH = nGly + nHCl = 0,32 mol VNaOH = 0,32 lít

Khối lượng muối Y gồm: 0,02 mol H2NCH2COONa và 0,3 mol NaCl

⇒ mmuối = 19,49 gam

→ Câu trả lời DỄ

Câu 7: Cho 0,1 mol α-amino axit X phản ứng với 100ml dung dịch HCl 1,0M thu được chất hữu cơ Y. Để phản ứng vừa đủ với chất hữu cơ Y cần 200ml dung dịch NaOH 1,0M và dung dịch. Sau phản ứng thu được 15,55 gam muối. Vậy công thức của α-amino axit X là:

A. Lysin.

B. Glyxin.

C. Alanin.

D. Valin.

Câu trả lời

NHCl = nX và NNaOH = 2nY

⇒ X là amino axit đơn chức có dạng NH2-R-COOH

Y Tạo với NHỎ muối NaOH2-R-COONa và NaCl

tôiMuối = mNaCl + mmuối axit amin

⇒ Muối axit amin = R + 83 = 97 R = 14 (CHỈ2)

⇒ X là Glyxin.

→ Câu trả lời GỠ BỎ

Câu 8: X là một α aminoaxit có công thức chung là H2N – R – COOH. Cho 8,9g X phản ứng với 200ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dd Y cần dùng 300ml dd NaOH 1M. Công thức cấu tạo đúng của X là?

A. HỌ2N-CHỈ2-COOH

B. GIA ĐÌNH2N-CHỈ2– CHỈ CÓ2-COOH

C. CHỈ3CH(NHỎ)2)COOH

D. CHỈ3CHỈ CÓ2CH(NHỎ)2)COOH

Câu trả lời

Gọi x là số mol X đã phản ứng

Để phản ứng với x mol NHỎ3Cl-R-COOH và (0,2-x) mol HCl cần 0,3 mol NaOH

2x + 0,2 – x = 0,3 x=0,1

→ Câu trả lời

=> MỹX = 8,9/0,1 = 89 => CHỈ3CH(NHỎ)2)COOH (Vì X là α aminoaxit)

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Axit glutamic là chất có tính
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Axit glutamic là chất có tính
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Axit glutamic là chất có tính
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận