Các chất tham gia phản ứng tráng gương

Câu hỏi: Các chất tham gia phản ứng tráng gương là:

Câu trả lời:

– Phản ứng tráng gương là phản ứng của chất hữu cơ với hợp chất vô cơ. Tính chất cơ bản của chất tham gia phản ứng tráng gương -CHO . cấp tiến

Các chất tham gia phản ứng tráng gương là:

+ Andethit

+ Estee

+ Glucozơ, fructozơ và sacarozơ

+ Alkynes-1

Cùng với nhau THCS Ngô Thì Nhậm Tìm hiểu thêm về các phản ứng diễn ra ở đây:

1. Chất tham gia phản ứng tráng gương là anđehit

– NHỎ Amoniac3 tạo với Ag+ (trong AgNO3) phức tan bạc amoniac. Andehit khử Ag+ trong phức hợp bạc amoniac tạo thành Ag kim loại.

AgNO33 + 3NHS3 + BẠN BÈ2O → [Ag(NH3)2]OH + NHỎ4KHÔNG3

a) Phương trình tổng quát của anđehit nói chung:

R–(CH=O)n + 2n[Ag(NH3)2]OH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg + 3nNH3 + n2Ô

b) Đối với anđehit đơn chức:

R–CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag + 3NH3 + BẠN BÈ2Ô

c) Đối với anđehit fomic:

– Đây là trường hợp đặc biệt của andehit vì nó có 2 nhóm –CH=O nên phản ứng tráng gương của andehit fomic sẽ diễn ra như sau:

HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag + 3NH3 + BẠN BÈ2Ô

– Thì HCOONH4 tiếp tục phản ứng với AgNO3/NHỎ BÉ3 giống như este:

HCOONH4 + 2[Ag(NH3)2]OH → (NHỎ4)2khí CO3 + 2Ag + 3NH3 + BẠN BÈ2Ô

– Tổng hợp hai giai đoạn ta sẽ có phương trình tổng quát:

HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH (t°) → (NHỎ)4)2khí CO3 + 4Ag + 6NH3 + 2 CĂN NHÀ2Ô

Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết anđehit.

2. Chất tham gia phản ứng tráng gương là este

– Chỉ có este của axit fomic có công thức chung là HCOOR mới tráng được AgNO.3/NHỎ BÉ3.

– Với R là gốc hiđrocacbon:

HCOOR + 2[Ag(NH3)2]OH → NHỎ4OCOOR + 2Ag + 3NH3 + BẠN BÈ2Ô

– Với R là H: (axit fomic)

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi in nghiêng trang 74 Lịch Sử 12 Bài 11

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → (NHỎ4)2khí CO3 + 2Ag + 2NH3 + BẠN BÈ2Ô

cỏ khô

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → CO2 + 2Ag + 3NH3 + 2 CĂN NHÀ2Ô

3. Chất tham gia phản ứng tráng gương là glucozơ fructozơ và sacarozơ

Phức hợp bạc amoniac oxy hóa glucose để tạo thành bạc gluconat và giải phóng Ag kim loại.

CHỈ CÓ2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH (t°) → CHỈ2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + BẠN BÈ2Ô

– Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không có nhóm –CH=O nhưng vẫn có phản ứng tráng bạc. Vì khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng:

Fructozơ (OH–) Glucozơ

– Đối với sacarozơ, sacarozơ là dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân thành dung dịch khử glucozơ và fructozơ.

thứ mười haih22Ô11 (đường mía) + H2O → C6hthứ mười haiÔ6 (glucozơ) + C6hthứ mười haiÔ6 (fructozơ)

Khi đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương.

4. Phản ứng của ankin-1 với AgNO3/NHỎ BÉ3

– Alkynes-1 cũng phản ứng với AgNO . dung dịch3 trong môi trường NHỎ3 tạo kết tủa màu vàng nhạt, sau chuyển sang màu xám. Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng thay thế nguyên tử H bằng ion kim loại. Nguyên tử H trong alkine–1 này chứa liên kết ba di động ( ≡ ).

Ví dụ:

– Axêtylen (C2h2) phản ứng với AgNO . dung dịch3 trong môi trường NHỎ3:

AgNO33 + 3NHS3 + BẠN BÈ2O → [Ag(NH3)2]OH + NHỎ4KHÔNG3

H–CC–H+2[Ag(NH3)2]OH → Ag–C≡C–Ag (vàng nhạt) + 4NH3 + 2 CĂN NHÀ2Ô

– Đây cũng là phản ứng nhận biết ankin có liên kết ba ở cuối mạch.

R–CC–H + [Ag(NH3)2]OH → R–C≡C–Ag (vàng nhạt) + 2NH3 + BẠN BÈ2Ô

Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương

Phản ứng:

R(CHO)a + aAg2O → R(COOH)a + 2aAg

– Dựa vào tỉ lệ số mol của anđehit và Ag

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Địa lí 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ

+ Nếu nAg/nA = 2 => Andehit A là anđehit đơn chức.

+ Nếu nAg/nA = 4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit 2 chức R(CHO)2

+ Hỗn hợp 2 anđehit đơn chức đều cho phản ứng tráng gương nAg/nA > 2 => có chất là HCHO .

+ Hỗn hợp 2 anđehit mạch thẳng (khác HCHO) đều cho phản ứng tráng gương có: 2 có một anđehit đơn chức và một anđehit đa chức.

Phản hồi dựa trên và nhân đôi:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) cho 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH=O phản ứng Ag2O tạo ra 4mol Ag và %O = 53,33%

Những lưu ý khi giải bài tập về phản ứng tráng gương của anđehit:

– Phản ứng tổng quát trên áp dụng cho anđehit no có liên kết ba ở cuối mạch. Nếu có liên kết ba ở cuối mạch thì H của bộ ba C cũng bị thay thế bởi Ag.

– Đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

+ Nếu nAg = 2nanđehit thì là anđehit đơn chức chứ không phải HCHO.

+ Nếu nAg = 4nandehit thì anđehit thuộc loại hai chức hay HCHO.

+ Nếu nAg > 2 hỗn hợp anđehit đơn chức thì hỗn hợp có HCHO.

+ Số nhóm CHO = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không có HCHO).

– Tất cả các chất trong cấu tạo có chứa nhóm chức -CHO đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Vì vậy, trong chương trình hóa học phổ thông, ngoài anđehit, các hợp chất sau cũng có khả năng tham gia phản ứng này, gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản ứng chỉ tạo ra chất vô cơ.

+ Tạp chất chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

Bài tập áp dụng

Bài 1: Cho 11,6 gam anđehit no đơn chức có số cacbon lớn hơn 1 phản ứng hết với dd AgNO3/NHỎ BÉ3 dư, toàn bộ Ag sinh ra cho vào dd HNO3 Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đun nóng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8 gam. Tìm CTCT của A .

Xem thêm bài viết hay:  Công thức Momen lực?

Câu trả lời

– Gọi công thức của anđehit đơn chức: RCHO

Phương trình phản ứng:

R-CH=O + 2AgNO3 + BẠN BÈ2O + 3NH3 → R-COONH4 + 2NHS4KHÔNG3 + 2Ag

Gọi số mol của A là x => nAg = 2x

Ag + 2HNO3 → AgNO33 + KHÔNG2 + BẠN BÈ2Ô

mdd tăng = mAg – mNO2 = 2x * 108 – 2x * 46 = 124x = 24,8 => x = 0,2 mol;

=> Mandehit = 11.6/0.2 = 58 => R = 29

Vậy công thức phân tử của anđehit là: C2h5CHO

Bài 2: Cho 10,2g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propioic phản ứng hết với dung dịch AgNO3 Trong dung dịch amoniac dư thấy có 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu trả lời:

a) CHỈ3CHO + 2AgNO3 + 4 NHỎ3 + H2O → CHỈ3COONH4 + 2NHS4KHÔNG3 + 2Ag

2h5CHO + 2AgNO3 + 4 NHỎ3 + BẠN BÈ2O → C2H5COONH4 + 2NHS4KHÔNG3 + 2Ag

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của anđehit axetic và propioic.

Ta có hệ phương trình:

44x + 58y = 10,2

2x + 2y = 0,4 (**)

giải quyết hệ thống(**) ta được: x = y = 0,1CHỈ % khối lượng

3CHO = 43,14%% khối lượng C2h

5

CHO = 56,86%

Người đăng: THCS Ngô Thì NhậmThể loại: Hóa học lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Các chất tham gia phản ứng tráng gương
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Các chất tham gia phản ứng tráng gương
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Các chất tham gia phản ứng tráng gương
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận