Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là?

Bạn đang xem:
Thế nào là cặp nhiễm sắc thể tương đồng?
TRONG duhoc-o-canada.com

Câu hỏi: Thế nào là cặp nhiễm sắc thể tương đồng?

MỘT. Nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể chỉ tồn tại ở tế bào sinh dưỡng

b. Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm hai mảnh giống nhau về hình dạng và kích thước, một mảnh của bố và mảnh kia của mẹ.

C. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể được hình thành sau khi các nhiễm sắc thể tự nhân đôi

Đ. Cả A và B

Đáp án B đúng.

Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là một cặp nhiễm sắc thể tương đồng bao gồm hai nhiễm sắc thể giống nhau về hình dạng và kích thước, một từ bố và một từ mẹ.

Giải thích tại sao B đúng

Nhiễm sắc thể tương đồng là nhiễm sắc thể có hình dạng, kích thước, sự phân bố của locus gen và vị trí tâm động giống nhau. Mặc dù sự phân bố của các locus gen (vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể) giữa các nhiễm sắc thể tương đồng là như nhau, nhưng các alen trong mỗi locus có thể giống nhau hoặc không.
Nhiễm sắc thể tương đồng chỉ tồn tại ở sinh vật nhân chuẩn. Trong trường hợp các loài sinh sản hữu tính, trong một sinh vật thông thường (không đột biến), các nhiễm sắc thể tương đồng tồn tại theo cặp, trong mỗi cặp có hai, một trong số đó được di truyền từ bố mẹ. . Cặp còn lại thừa hưởng từ mẹ được gọi là cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nguồn gốc hoặc cặp nhiễm sắc thể không chị em. Ở một sinh vật thuộc loài này, nếu có đột biến đơn bội hoặc đa bội thì bộ NST tương đồng có thể gồm nhiều hơn hai chiếc nên có thể có hai hoặc nhiều cặp NST tương đồng từ cùng một nguồn (cùng nguồn). truyền từ cha mẹ này sang cha mẹ khác).
Nhiễm sắc thể – về mặt di truyền – về cơ bản là các phân tử axit deoxyribonucleic (DNA) xoắn lại với nhau bằng các protein khác nhau, chủ yếu là histone, có đơn vị cơ bản là nucleosome tạo thành một phức hợp. hợp chất gọi là chất nhiễm sắc hay chất nhiễm sắc. Mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng bao gồm hai nhiễm sắc thể có kiểu dải giống nhau.
Trong quá trình giảm phân để hình thành giao tử, các nhiễm sắc thể tương đồng bắt cặp với nhau, một hiện tượng gọi là sự tiếp hợp nhiễm sắc thể. Trong tiếp hợp có thể xảy ra trao đổi chéo giữa hai nhiễm sắc thể tương đồng của cùng một nguồn (hai nhiễm sắc thể chị em) hoặc khác nguồn (hai nhiễm sắc thể không chị em), gây ra hoán vị gen. Nhiễm sắc thể chị em có cùng alen ở mỗi locus, trong khi nhiễm sắc thể không chị em thường có alen khác nhau ở mỗi locus.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn ngắn cảm nhận của em về cảnh cho chữ

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về
Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là?

” state=”close”]

Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là gì?

Hình ảnh của:
Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là gì?

Video về:
Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là gì?

Wiki về
Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là gì?


Cặp thể nhiễm sắc tương đồng là?

Câu hỏi: Thế nào là cặp nhiễm sắc thể tương đồng?

MỘT. Nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể chỉ tồn tại ở tế bào sinh dưỡng

b. Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng bao gồm hai mảnh giống nhau về hình dạng và kích thước, một mảnh của bố và mảnh kia của mẹ.

C. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể được hình thành sau khi các nhiễm sắc thể tự nhân đôi

Đ. Cả A và B

Đáp án B đúng.

Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là một cặp nhiễm sắc thể tương đồng bao gồm hai nhiễm sắc thể giống nhau về hình dạng và kích thước, một của bố và một của mẹ.

Giải thích tại sao B đúng

Nhiễm sắc thể tương đồng là nhiễm sắc thể có hình dạng, kích thước, sự phân bố của locus gen và vị trí tâm động giống nhau. Mặc dù sự phân bố của các locus gen (vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể) giữa các nhiễm sắc thể tương đồng là như nhau, nhưng các alen trong mỗi locus có thể giống nhau hoặc không.
Nhiễm sắc thể tương đồng chỉ tồn tại ở sinh vật nhân chuẩn. Trong trường hợp các loài sinh sản hữu tính, trong một sinh vật thông thường (không đột biến), các nhiễm sắc thể tương đồng tồn tại theo cặp, trong mỗi cặp có hai, một trong số đó được di truyền từ bố mẹ. . Cặp còn lại thừa hưởng từ mẹ được gọi là cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nguồn gốc hoặc cặp nhiễm sắc thể không chị em. Ở một sinh vật thuộc loài này, nếu có đột biến đơn bội hoặc đa bội thì bộ NST tương đồng có thể gồm nhiều hơn hai chiếc nên có thể có hai hoặc nhiều cặp NST tương đồng từ cùng một nguồn (cùng nguồn). truyền từ cha mẹ này sang cha mẹ khác).
Nhiễm sắc thể – về mặt di truyền – về cơ bản là các phân tử axit deoxyribonucleic (DNA) xoắn lại với nhau bằng các protein khác nhau, chủ yếu là histone, có đơn vị cơ bản là nucleosome tạo thành một phức hợp. hợp chất gọi là chất nhiễm sắc hay chất nhiễm sắc. Mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng bao gồm hai nhiễm sắc thể có kiểu dải giống nhau.
Trong quá trình giảm phân để hình thành giao tử, các nhiễm sắc thể tương đồng bắt cặp với nhau, một hiện tượng gọi là sự tiếp hợp nhiễm sắc thể. Trong tiếp hợp có thể xảy ra trao đổi chéo giữa hai nhiễm sắc thể tương đồng của cùng một nguồn (hai nhiễm sắc thể chị em) hoặc khác nguồn (hai nhiễm sắc thể không chị em), gây ra hoán vị gen. Nhiễm sắc thể chị em có cùng alen ở mỗi locus, trong khi nhiễm sắc thể không chị em thường có alen khác nhau ở mỗi locus.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 35 sgk GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align: justify;”>Câu hỏi: Thế nào là cặp nhiễm sắc thể tương đồng?

MỘT. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể chỉ tồn tại ở tế bào sinh dưỡng

b. Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng bao gồm hai mảnh giống nhau về hình dạng và kích thước, một mảnh có nguồn gốc từ bố và mảnh còn lại lấy từ mẹ.

C. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể được hình thành sau khi các nhiễm sắc thể tự nhân đôi

Đ. Cả A và B

Đáp án B đúng.

Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể tương đồng bao gồm hai nhiễm sắc thể giống nhau về hình dạng và kích thước, một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố và một nhiễm sắc thể khác từ mẹ.

Giải thích tại sao B đúng

Nhiễm sắc thể tương đồng là nhiễm sắc thể có hình dạng, kích thước, sự phân bố của locus gen và vị trí tâm động giống nhau. Mặc dù sự phân bố của các locus gen (vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể) giữa các nhiễm sắc thể tương đồng là như nhau, nhưng các alen trong mỗi locus có thể giống hoặc khác nhau.
Nhiễm sắc thể tương đồng chỉ tồn tại ở sinh vật nhân chuẩn. Trong trường hợp các loài sinh sản hữu tính, ở một sinh vật bình thường (không đột biến), các nhiễm sắc thể tương đồng tồn tại thành từng cặp, trong mỗi cặp có hai chiếc, một trong số đó được di truyền từ bố. còn cặp kia di truyền từ mẹ gọi là cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nguồn gốc hay cặp nhiễm sắc thể không chị em. Ở một sinh vật thuộc loài này nếu có đột biến đơn bội hoặc đa bội thì các NST tương đồng có thể gồm nhiều hơn hai nên có thể có hai hoặc nhiều NST tương đồng từ cùng một nguồn (cùng nguồn). do cha hoặc mẹ truyền lại).
Nhiễm sắc thể – về mặt di truyền học – về bản chất là các phân tử axit deoxyribonucleic (DNA) đã xoắn lại với nhau bằng các protein khác nhau, chủ yếu là histone, có đơn vị cơ bản là nucleosome tạo thành một phức hợp gọi là chất nhiễm sắc hay chất nhiễm sắc. Mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm hai nhiễm sắc thể có kiểu nhuộm dải giống nhau.
Trong quá trình giảm phân để hình thành giao tử, các nhiễm sắc thể tương đồng bắt cặp với nhau, một hiện tượng gọi là sự tiếp hợp nhiễm sắc thể. Trong tiếp hợp có thể có sự trao đổi chéo giữa hai nhiễm sắc thể tương đồng của cùng một nguồn (hai nhiễm sắc thể chị em) hoặc khác nguồn (hai nhiễm sắc thể không chị em), gây ra hoán vị gen. Nhiễm sắc thể chị em có cùng alen ở mỗi locus, trong khi nhiễm sắc thể không chị em thường có alen khác nhau ở mỗi locus.

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi in nghiêng trang 195 Lịch Sử 10 Bài 38

[/box]

#cặp #nhiễm sắc thể #nhiễm sắc thể #tương đồng #là

[/toggle]

Bạn xem bài
Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là gì?

Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về
Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là gì?

bên dưới để duhoc-o-canada.com thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website duhoc-o-canada.com

Thể loại: Sinh học
#cặp #nhiễm sắc thể #nhiễm sắc thể #tương đồng #là

Bạn thấy bài viết Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là? bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là? của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận