Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Đáp án và đáp án câu hỏi trắc nghiệm chính xác nhất”Cho str là một xâu kí tự, chương trình sau thực hiện công việc gì?” Cùng với kiến ​​thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm Tin học lớp 11 hay và bổ ích.

Trắc nghiệm: Cho str là một xâu kí tự, chương trình sau thực hiện công việc gì?

for i := length(str) downto 1 do

viết (str[i]) ;

A. In chuỗi ra màn hình;

B. In từng xâu ký tự ra màn hình;

C. In ra màn hình từng ký tự theo thứ tự ngược lại, trừ ký tự đầu tiên;

D. In từng ký tự ra màn hình theo thứ tự ngược lại;

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: D. In từng ký tự ra màn hình theo thứ tự ngược lại;

Chương trình trên được sử dụng để in từng ký tự ra màn hình theo thứ tự ngược lại, sử dụng một vòng lặp chạy từ ký tự cuối cùng đến ký tự đầu tiên. Mỗi lần chạy in một ký tự.

Nội dung câu hỏi này nằm trong kiến ​​thức về kiểu String, hãy cũng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

Kiến thức tham khảo về các kiểu chuỗi

1. Khái niệm về kiểu xâu

String: Là chuỗi ký tự trong bảng mã ASCII. Mỗi ký tự được gọi là một phần tử của xâu.

Số ký tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu.

Xâu có độ dài bằng 0 được gọi là xâu rỗng.

Xem thêm bài viết hay:  Hình tượng cây xà nu dàn ý

– Tham chiếu đến phần tử trong chuỗi được xác định bởi chỉ số của phần tử đó trong chuỗi.

2. Thao tác tạo dữ liệu chuỗi

Khởi tạo chuỗi

=

Ví dụ:

s1 “” #Tạo chuỗi trống s1

s2 = “Việt Nam”

#Tạo chuỗi s2 với s2[0] “V”, s2[1] = “tôi”, … s2[7] = “m”

  1. Lặp lại từng phần tử của chuỗi

Ví dụ:

s = “ Việt Nam”

cho tôi trong s: print(i,end=” “)

# Xuất ra màn hình nội dung: H a N oi V iệt N am

3. Một số hàm khi làm việc với chuỗi.

hàm ý nghĩa
str(x) Trả về chuỗi tương ứng với giá trị của x
(các) ống kính Trả về độ dài của chuỗi
thứ tự (ch) Trả về mã của ký tự ch trong ASCII hoặc Unicode
chr(x) Trả về ký tự tương ứng với mã x trong ASCII hoặc Unicode

Hàm xử lý chuỗi 1

hàm

ý nghĩa

phía trên()

thấp hơn()

viết hoa()

Tiêu đề()

hoán đổi ()

dải()

tôi đi du lịch()

chuyến đi()

tìm thấy()

Trả về chuỗi chữ hoa tương ứng

Trả về chuỗi in thường tương ứng

Trả về một chuỗi chỉ có chữ cái đầu tiên viết hoa và phần còn lại viết thường

Trả về chuỗi chữ hoa của các ký tự đầu tiên của từ

Trả về một chuỗi có ký tự chữ hoa thành chữ thường và ngược lại

Trả về chuỗi sau khi loại bỏ các ký tự trống

Trả về chuỗi sau khi loại bỏ các ký tự trống còn lại

Trả về chuỗi sau khi loại bỏ các khoảng trống bên phải

Trả về chỉ mục đầu tiên được tìm thấy của chuỗi

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 10

Hàm xử lý chuỗi 2

đếm() đếm(,[,]) Đếm số lần xuất hiện của chuỗi cần tìm

thay thế()

tách ra()

tham gia()

thay thế(,,[count = -1])

tách ra([, maxsplit() = -1])

tham gia()

Thay cái cũ bằng cái mới, đếm số lần Số lượng mặc định

= -1 lần không giới hạn

Tách một chuỗi thành một danh sách các chuỗi con

Nối một danh sách thành một chuỗi (trái ngược với split()

Hàm xử lý chuỗi 3

  1. Vài ví dụ

ví dụ 1

Chương trình dưới đây nhập họ và tên của 2 người vào 2 biến chuỗi và xuất ra màn hình nếu chuỗi dài hơn thì xuất ra chuỗi nhập sau.

chương trình ví dụ1;

sử dụng crt;

var

a, b:chuỗi;

bắt đầu

clrscr;

write(‘tên:’);

readln(a);

write(‘ghi hai :’);

readln(b);

nếu chiều dài(a)>chiều dài(b) thì

viết (a)

khác

viết(b);

đọc khóa;

chấm dứt.

Kết quả:

Họ và tên: Thành

nối họ thu hai :long

Quán ba

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập vào hai chuỗi từ bàn phím và kiểm tra xem ký tự đầu tiên của chuỗi thứ nhất có khớp với ký tự cuối cùng của chuỗi thứ hai hay không.

chương trình ví dụ2;

sử dụng crt;

var

a, b:chuỗi;

bắt đầu

clrscr;

write(‘bản ghi:’);

readln(a);

write(‘lặp lại hai : ‘);

readln(b);

nếu một[1]= b[length(b)]

sau đó writeln(‘Giữa’)

khác

writeln(‘Khác’);

đọc khóa;

chấm dứt.

Kết quả:

Nhật Nhất Nhật:abc

hai :ca

Trung tâm của nhau

Ví dụ 3:

Viết chương trình lấy một chuỗi từ bàn phím và in ra theo thứ tự ngược lại.

Xem thêm bài viết hay:  Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh

chương trình ví dụ2;

sử dụng crt;

var

một chuỗi;

tôi: số nguyên;

bắt đầu

clrscr;

ghi(‘lặp lại:’);

readln(a);

write(‘xóa nguồn:’);

for i:=length(a) downto 1 do

viết (một[i]);

đọc khóa;

chấm dứt.

đầu vào: vidu4

:4udiv

Ví dụ 4:

Viết chương trình nhập dữ liệu từ bàn phím và hiển thị chuỗi thu được từ đó sau khi loại bỏ tất cả khoảng trắng.

chương trình ví dụ2;

sử dụng crt;

var

a, b:chuỗi;

tôi: số nguyên;

bắt đầu

clrscr;

ghi(‘lặp lại:’);

readln(a);

for i:=1 to length(a) do

nếu một[i]’

sau đó

b:=b+a[i];

write(‘sau khi reset’,b);

đọc khóa;

chấm dứt.

Kết quả:

đầu vào: xau tsss

sau khi bạn chỉ cách làm sạch nó

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tin học lớp 11 11

Bạn thấy bài viết Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận