Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

Bảng bằng vận kế tân oán là một trong những trong số những báo cáo tài thiết yếu đặc biệt quan trọng của chúng ta, cho biết thực trạng tài bao gồm của chúng ta trên một thời điểm vào đầu kỳ hoặc cuối kỳ.

Bạn đang xem: Lập bảng cân đối kế toán

Bài viết sau đây, đội hình giáo viên tại lớp học kế toán thù thực tiễn tại Kế toán Lê ánh đang lý giải cụ thể chúng ta bí quyết lập bảng phẳng phiu kế toán theo thông tứ 200.

1. Căn cứ lập bảng bằng vận kế toán

- Số liệu trên sổ kế tân oán tổng phù hợp.

- Số liệu tren sổ, thẻ kế tân oán chi tiết hoặc Bảng tổng thích hợp cụ thể.

- Số liệu thời điểm cuối năm bên trên Bảng bằng vận kế toán thù năm kia (để trình diễn cột đầu năm).

*

2. Cách lập bảng phẳng phiu kế toán

- Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước.

- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của các tài khoản tương quan trong bảng phẳng phiu phát sinh năm nay.

Chú ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

A. Tài sản

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư cuối kỳ tài khoản

 

Dư Nợ

Dư Có

 

A. Tài sản nđính hạn

100

 

 

 

 

I. Tiền cùng những khoản tương đương tiền

110

110=111+112

 

 

 

1. Tiền

111

 

111,112, 113

 

 

2. Các khoản tương đương tiền

112

 

1281,1288

(các khoản đầu tư chi tiêu bên dưới 3 tháng)

 

 

II. Đầu tứ tài chủ yếu ngắn hạn

120

120=121+122+123

 

 

 

1. Chứng khoán thù kinh doanh

121

 

121

 

 

2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khân oán tởm doanh

122

 

 

2291

 

3. Đầu tứ cho ngày sở hữu đáo hạn

123

 

1281,1282,1288 (các khoản tất cả kỳ hạn dưới 12 tháng và chưa hẳn tương đương tiền)

 

 

III. Các khoản nên thu ngắn thêm hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

 

 

 

1. Phải thu ngắn hạn của KH

131

 

131 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng)

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người bán

132

 

331 (số sẽ trả trước dưới 12 tháng

 

 

3. Phải thu nội cỗ nthêm hạn

133

 

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền bên dưới 12 tháng)

 

 

4. Phải thu theo quy trình kế hoạch HĐXD

134

 

337

 

 

5. Phải bỏ túi giải ngân cho vay ngắn hạn

135

 

1283

 

 

6. Các khoản cần thu khác

136

 

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

 

 

7. Dự phòng yêu cầu thu thời gian ngắn cực nhọc đòi

137

 

 

2293 (ghi âm)

 

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

151,152,153…

 

 

2. Dự chống Giảm ngay mặt hàng tòn kho

142

 

 

2294 (ghi âm)

 

V. Tài sản thời gian ngắn khác

150

150=151+152+

153+154+155

 

 

 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

 

2421

 

 

2. Thuế giá trị ngày càng tăng được khấu trừ

152

 

133

 

 

3. Thuế cùng các khoản nên thu của phòng nước

153

 

333

 

 

4. đổi chác giao thương lại trái khoán Chính phủ

154

 

171

 

 

5. Tài sản thời gian ngắn khác

155

 

2288

 

 

B. Tài sản nhiều năm hạn

200

 

 

 

 

I. Các khoản bắt buộc thu lâu năm hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

 

 

 

1. Phải thu dài hạn khác

211

 

131

 

 

2. Trả trước cho những người chào bán nhiều năm hạn

212

 

331

 

 

3. Vốn sale ngơi nghỉ đơn vị chức năng trực thuộc

213

 

1361

 

 

4. Phải thu nội cỗ lâu năm hạn

214

 

1362,1363,1368

 

 

5. Phải tiếp thu cho vay nthêm hạn

215

 

1283

 

 

6. Phải thu lâu năm khác

216

 

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

 

 

7. Dự chống đề nghị thu ngắn hạn khó đòi

219

 

 

2293 (ghi âm)

 

II. Tài sản cụ định

220

 

 

 

 

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

221

221=222+223

 

 

 

- Nguyên ổn giá

222

 

211

 

 

- Giá trị hao mòn

223

 

 

2141 (ghi âm)

 

2. Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

224

224=225+226

 

 

 

- Nguyên ổn giá

225

 

212

 

 

- Giá trị hao mòn

226

 

 

2142

 

3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

227

227=228+229

 

 

 

- Nguyên giá

228

 

213

 

 

- Giá trị hao mòn

229

 

 

2143

 

III. Bất động sản đầu tư

230

230=231+232

 

 

 

- Nguim giá

231

 

217

 

 

- Giá trị hao mòn

232

 

 

2147

 

IV. Tài sản dngơi nghỉ dang nhiều năm hạn

240

240=241+242

 

 

 

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh nhơ dang nhiều năm hạn

241

 

154

2294

 

2. Ngân sách phát hành cơ bản dnghỉ ngơi dang

242

 

241

 

 

V. Đầu tứ tài bao gồm dài hạn

250

250=251+252+

253+254+255

 

 

 

1. Đầu bốn vào công ty con

251

 

221

 

 

2. Đầu tự vào đơn vị liên doanh, liên kết

252

 

222

 

 

3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác

253

 

2281

 

 

4. Dự chống đầu tư chi tiêu tài thiết yếu lâu năm hạn

254

 

 

2292

 

5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nạp Tiền, Chuyển Tiền Vào Thẻ Visa Acb, Chuyển Tiền Vào Thẻ Visa Acb Nhanh Nhất Hiện Nay

Đầu tư nắm giữ cho ngày đáo hạn

255

 

1281,1282,1288 (Kỳ hạn còn sót lại bên trên 12 tháng, không bên trong đề xuất bỏ túi cho vay vốn lâu năm hạn)

 

 

VI. Tài sản dài hạn khác

260

260=261+262+

263+268

 

 

 

1. túi tiền trả trước lâu năm hạn

261

 

2422

 

 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

 

243

 

 

3. Thiết bị, đồ dùng tứ, phụ tùng sửa chữa lâu năm hạn

263

 

1534

2294

 

4. Tài sản dài hạn khác

268

 

2288

 

 

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

B. Nguồn vốn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư vào cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

   

 

 

I. Nợ nđính thêm hạn

310

 

 

 

1. Phải trả người buôn bán ngắn thêm hạn

311

 

 

331 (kỳ hạn bên dưới 12 tháng)

2. Người cài đặt đưa trước ngắn thêm hạn

312

 

 

131

3. Thuế cùng các khoản yêu cầu nộp nhà nước

313

 

 

333

4. Phải trả bạn lao động

314

 

 

334

5. giá cả bắt buộc trả nlắp hạn

315

 

 

335 (ngân sách phải trả dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

316

 

 

3362,3363,3368

7. Phải trả theo tiến trình planer phù hợp đồng xây dựng

317

 

 

337

8. Doanh thu không triển khai nđính thêm hạn

318

 

 

3387 (phần doanh nghiệp yêu cầu triển khai trong khoảng 12 tháng)

9. Phải trả thời gian ngắn khác

319

 

 

338,138,344

10. Vay và nợ thuê tài thiết yếu ngắn hạn

320

 

 

341,34311 (phần đến hạn tkhô hanh toán thù trong 12 tháng)

11. Dự chống yêu cầu trả nđính thêm hạn

321

 

 

352

12. Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi

322

 

 

353

13. Quỹ ổn định giá

323

 

 

357

14. đổi chác mua bán lại trái phiếu thiết yếu phủ

324

 

 

171

II. Nợ dài hạn

330

 

 

 

1. Phải trả người chào bán lâu năm hạn

331

 

 

331 (kỳ hạn bên trên 12 tháng)

2. Người tải trả tiền trước nhiều năm hạn

332

 

 

131 (bên trên 12 tháng)

3. Chi phí cần trả nhiều năm hạn

333

 

 

335

4. Phải trả nội bộ về vốn tởm doanh

334

 

 

3361

5. Phải trả nội bộ lâu năm hạn

335

 

 

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu chưa tiến hành nhiều năm hạn

336

 

 

3387 (nghĩa vụ công ty lớn đề xuất triển khai trên 12 tháng)

7. Phải trả lâu dài khác

337

 

 

338,344 (cụ thể các khoản kỳ hạn trên 12 tháng)

8. Vay với nợ thuê tài chủ yếu nhiều năm hạn

338

 

34312 (âm)

341 (kỳ hạn bên trên 12 tháng) ,34311, 34313

9. Trái phiếu chuyển đổi

339

 

 

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

 

 

41112

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

 

 

 

347

12. Dự phòng đề xuất trả nhiều năm hạn

342

 

 

352

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

343

 

 

356

E. Vốn chủ ssinh sống hữu

400

 

 

 

I. Vốn nhà ssống hữu

410

 

 

 

1. Vốn góp của nhà ssinh hoạt hữu

411

 

 

4111

Đối cùng với công ty cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu phổ quát có quyền biểu quyết

411a

 

 

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

 

 

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

 

4112 (thu thanh giả dụ TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền chọn biến hóa trái phiếu

413

 

 

4113

4. Vống không giống của nhà slàm việc hữu

414

 

 

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

 

419 (ghi âm)

 

6. Chênh lệch reviews lại cài sản

416

 

412 (ghi âm giả dụ TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá chỉ ăn năn đoái

417

 

413 (ghi âm giả dụ TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ đầu tư phát triển

418

 

 

414

9. Quỹ hỗ trợ bố trí doanh nghiệp

419

 

 

417

10. Quỹ không giống ở trong vốn nhà sngơi nghỉ hữu

420

 

 

418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

421=421a+421b

 

 

- Lợi nhuận chưa phân phối hận kỳ này

421a

 

4212 (thu thanh nếu TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận chưa phân phối hận kỳ trước

421b

 

4211 (ghi âm ví như TK 413 dư nợ)

4211

12. Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xuất bản cơ bản

422

 

 

441

13. Nguồn kinh phí đầu tư và quỹ khác

430

 

 

 

- Nguồn tởm phí

431

 

161

461

Trường đúng theo số dư Nợ TK 161 to hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm ()

- Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCD

432

 

 

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện các khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thực hành cùng làm dịch vụ kế tân oán thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được huấn luyện với tiến hành vì 100% những kế toán trưởng tự 13 năm đến 20 năm ghê nghiệm)