Make Up Your Mind Là Gì

Nghĩa rộng:

Quyết định (làm gì trong một vài lựa chọn) – decide which of a number of possible things you will have sầu khổng lồ vì.quý khách hàng đang xem: Make up your mind là gì

Tiếng Việt có phương pháp nói tương tự:

Quyết định

Ví dụ: