N-BUTAN LÀ GÌ

1) Cho 4 chất: metan, erã, propan và n-buchảy. Số lượng chất tạo ra một thành phầm nắm monoclo nhất là:
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đối kháng chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ bao gồm team -COOH); trong số ấy, bao gồm nhì axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau với một axit không no (tất cả đồng phân hình học,chứa một liên kết song C=C vào phân tử
*