PARENTHESES LÀ GÌ

The formal naming convention uses parentheses around the number (e.g. (433) Eros), but dropping the parentheses is quite comtháng.

Bạn đang xem: Parentheses là gì


Quy ước đặt tên xác nhận áp dụng vết ngoặc quanh số (ví dụ (433) Eros), mà lại bài toán quăng quật vệt ngoặc cũng tương đối tiếp tục.
Ngoặc đơn ( ) với ngoặc vuông < > hoàn toàn có thể tách riêng biệt đa số tự ngữ rất cần phải đọc với giọng hơi phải chăng hơn.
To format the name, include tax , and then, in parentheses, add the names of the sub-attributes that you’re submitting separated by a colon (:).
Để định dạng tên, hãy thêm ở trong tính tax rồi thêm tên của các trực thuộc tính phụ nhưng mà nhiều người đang gửi vào trong vết ngoặc đơn cùng phân tách những tên đó bởi dấu nhị chấm (:).
The sequence is identified by the notation (gcc)gccRccAUGG, which summarizes data analysed by Kozak from a wide variety of sources (about 699 in all) as follows: a lower-case letter denotes the most comtháng base at a position where the base can nevertheless vary; upper-case letters indicate highly conserved bases, i.e. the "AUGG" sequence is constant or rarely, if ever, changes, with the exception being the IUPAC ambiguity code "R" which indicates that a purine (adenine or guanine) is always observed at this position (with adenine being claimed by Kozak to be more frequent); và the sequence in parentheses (gcc) is of uncertain significance.
Trình tự được xác minh bằng ký hiệu (gcc)gccRccAUGG, tổng phù hợp tài liệu được so với vị Kozak từ rất nhiều nguồn khác biệt (khoảng 699 là tổng) như sau: một ký kết tự viết hay biểu hiện base thông dụng độc nhất vô nhị tại một vị trí tuy nhiên vẫn có thể tất cả những base khác; các vần âm viết hoa thể hiện những base bao gồm tính hủ lậu cao, Tức là chuỗi "AUGG" là cố định hoặc hiếm Lúc, giả dụ tất cả, là thay đổi, không tính mã ko ví dụ IUPAC Ký hiệu "R" cho thấy rằng purine (adenine hoặc guanine) là luôn luôn luôn luôn được thấy được tại vị trí này (với adenine được Kozak tuyên ổn cha là tiếp tục hơn); với trình trường đoản cú trong dấu ngoặc đơn (gcc) với ý nghĩa sâu sắc ko chắc hẳn rằng.
Plain numbers represent triremes; those indicated in parentheses are penteconters (fifty-oared galleys) According to Herodotus, the Persian fleet initially numbered 1,207 triremes.
Plain numbers represent triremes; those indicated in parentheses are penteconters (fifty-oared galleys) Theo Herodotus, hạm chiến Ba Tư thuở đầu có khoảng 1.207 Trireme.
The typical Jarai word may be represented: (C)(V)-C(C)V(V)(C) where the values in parentheses are optional & "(C)" in the cluster "C(C)" represents a liquid consonant /l/, /r/ or a semivowel /w/, /j/.
Một từ trong giờ đồng hồ Gia Rai điển hình nổi bật có thể màn trình diễn nlỗi sau: (C)(V)-C(C)V(V)(C) trong các số ấy những giá trị trong ngoặc là tùy chọn và "(C)" vào các "C(C)" là bộc lộ cho phụ âm nước /l/, /r/ tốt bán nguyên âm /w/, /y/.

Xem thêm: Thuốc Detox Nhuận Tràng, Trị Táo Bón Kokando Byurakka Nhật, &Ndash Myphamphutho


For example, if you need to lớn match a set of characters that appear in a number of different sản phẩm SKUs, then you can group those characters together in parentheses.
Ví dụ: nếu như khách hàng cần đối sánh tương quan với cùng 1 tập đúng theo những ký từ bỏ xuất hiện trong một trong những SKU sản phẩm khác nhau, thì chúng ta cũng có thể nhóm những cam kết từ bỏ kia với nhau vào vệt ngoặc đơn.
Đối với mỗi giải đấu, con số team tuyển trong những vòng phổ biến kết (vào lốt ngoặc đơn) được hiển thị.
In any standard positional numeral system, a number is conventionally written as (x)y with x as the string of digits and y as its base, although for base ten the subscript is usually assumed (and omitted, together with the pair of parentheses), as it is the most common way to express value.
Trong bất kỳ hệ đếm tiêu chuẩn theo địa chỉ nào, một trong những thường xuyên được viết theo mẫu mã (x)y với x là 1 trong chuỗi các chữ số và y là cơ số của nó, tuy vậy đối với cơ số 10, chỉ số y hay được trả định sẵn (với bỏ lỡ, với cặp ngoặc đơn), vì chưng cách biểu đạt các số theo cơ số này là bí quyết thịnh hành độc nhất vô nhị.
No action Window danh sách menu: a thực đơn showing all windows on all virtual desktops pops up. You can cliông xã on the desktop name to switch to that desktop, or on a window name khổng lồ shift focus lớn that window, switching desktops if necessary, và restoring the window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in parentheses. Desktop menu: a context thực đơn for the desktop pops up. Among other things, this menu has options for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE. Application menu: the " K " menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if you lượt thích to keep the panel hidden from view
Không làm cái gi Trình đối kháng liệt kê cửa sổ: bật lên một trình đối kháng liệt kê đông đảo hành lang cửa số trên hầu như màn hình nền ảo. Bạn hoàn toàn có thể nhấn vào thương hiệu màn hình hiển thị nền nhằm thay đổi thanh lịch screen nền đó, hoặc vào tên cửa sổ nhằm chuyển đổi tiêu điểm thanh lịch cửa sổ đó, cũng biến hóa screen nền ví như quan trọng với phục sinh hành lang cửa số bị ẩn. Cửa sổ bị ẩn giỏi bị thu nhỏ dại được đại diện thay mặt cùng với thương hiệu thân vết ngoặc. Trình nền màn hình nền: bật lên một trình đơn ngữ chình ảnh cho màn hình nền. Trong các mục không giống nhau, nó cất tùy chọn cấu hình cỗ screen, khoá màn hình hiển thị cùng đăng xuất ra môi trường thiên nhiên KDE. Trình 1-1 ứng dụng: nhảy lên trình 1-1 « K ». Có thể có ích để truy vấn nkhô nóng các ứng dụng trường hợp mình thích ẩn bảng điều khiển (Kicker
This string of letters & numbers & symbols và parentheses that can be texted, I suppose, or Twittered worldwide, is the chemical identity of our pro compound.
In parentheses after each question, you will find the numbers of the paragraphs in which the answers are found.
(Numbers in parentheses are the chapter numbers of stories that took place at or near the place pictured.)
This string of letters và numbers and symbols and parentheses that can be texted, I suppose, or Twittered worldwide, is the chemical identity of our pro compound.
Dãy số và chữ với hình tượng với đóng mở ngoặc nhưng mà thể được nhắn tin, tôi giả dụ, hoặc thông qua Twitter trên toàn cầu, là tính năng hóa học của vừa lòng hóa học quan trọng.
Include tax và then, in parentheses, add the names of the sub-attributes that you want to lớn submit separated by a colon (:).
Hãy đưa vào thuộc tính tax rồi thêm tên của không ít thuộc tính phụ bạn muốn gửi vào trong lốt ngoặc đơn với ngăn cách chúng bằng dấu nhì chnóng ( : ).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M