Sơ đồ tư duy Este

Tổng hợp kiến ​​thức 12 phần Este qua Este . sơ đồ tư duy LÀM THCS Ngô Thì Nhậm được biên soạn bao gồm sơ đồ tư duy, lý thuyết, bài tập liên quan đến este. Phần này rất quan trọng đối với học sinh lớp 12. Đây là phần sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi học kỳ và kỳ thi trung học phổ thông.

Este . sơ đồ tư duy

1. Sơ đồ tư duy Este ngắn gọn

Este . sơ đồ tư duy

2. Sơ đồ tư duy Este chi tiết

Sơ đồ tư duy Este (ảnh 2)

3. Bản đồ tư duy Este tốt nhất

Sơ đồ tư duy Este (ảnh 3)

B. Thuyết Estee

I. Định nghĩa

Este là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR.

– Công thức chung của một số este thường gặp:

+ Este no, đơn chức, mạch hở: CNh2n+1COOCtôih2m+1 hoặc Cxhgấp đôiÔ2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este đơn chức: CxhyÔ2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

Sơ đồ tư duy Este (ảnh 4)

(Cấu tạo este đơn chức)

+ Este của axit đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit đa chức và ancol đa chức: Rt(CEO)xyR’x.

Chú ý số chức este là bội chung nhỏ nhất của số chức ancol và axit.

II. danh pháp

1. Tên thay thế

Bazơ rượu + tên thay thế của axit (đổi ic thành at).

2. Tên thường gọi

Gốc rượu + tên thường gọi của axit (đổi ic thành at)

III. Tính chất vật lý

Thường là một chất lỏng dễ bay hơi với mùi thơm trái cây dễ chịu.

Nhẹ hơn nước, ít tan trong nước, dễ tách bằng phễu chiết.

– Nhiệt độ sôi của este thấp hơn nhiều so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C vì giữa các phân tử este không có liên kết hiđro.

Nó là một dung môi tốt để hòa tan các chất hữu cơ.

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thủy phân

RẺy(CEO)xyR’x + xyH2O yR(COOH)x + xR'(OH)y

Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit loãng và được đun nóng.

– Để tăng hiệu suất phản ứng thủy phân este cần dùng nước dư và dùng xúc tác axit, đun nóng hỗn hợp phản ứng.

Nếu rượu được tạo ra không ổn định, phản ứng là một chiều.

2. Thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

RẺy(CEO)xyR’x + xyNaOH → yR(COONa)x + xR'(OH)y

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý cảm nhận bài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

– mchất rắn sau phản ứng = mmuối + mđộ kiềm dư.

– Với este đơn chức: neste phản ứng = nNaOH phản ứng = nmuối = nrượu bia.

3. Phản ứng khử este hóa bằng LiAlH4 làm hỗn hợp rượu

4. Một số phản ứng cá nhân

Este của rượu không bền khi bị thủy phân hoặc xà phòng hóa mà không thu được rượu:

RCOOCH=CHỈ2 + BẠN BÈ2O → RCOOH + CHỈ3ĐƯA CHO

Este của phenol phản ứng tạo ra hai muối và nước:

RCOOC6h5 + 2NaOH → RCOONa + C6h5ONa + GIA ĐÌNH2Ô

– Este của axit fomic (HCOO)xR có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3x NHỎ3 +xH2O → (NHỎ4khí CO3)xR + 2xAg + 2xNH4KHÔNG3

– Nếu este có gốc axit hoặc gốc ancol không no thì este vẫn có thể tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

CHỈ MỘT2=CH-COOCH3 + Anh2 → CHỈ2Br-CHBr-COOCH3

CHỈ MỘT2=C(CHỈ3) COOCH3 → (-CHỈ2-C(CHỈ3)(COOCH3)-)N

(Poli(MethylMetacrylate) – Plexiglass – thủy tinh hữu cơ)

CHỈ MỘT3COOCH=CHỈ2 → (-CHỈ2-CH(OOCCH)3)-)N

(poli(vinyl axetat) – PVA)

V. Điều chế

1. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol và axit

yR(COOH)x + xR'(OH)y RẺy(CEO)xyR’x + xyH2Ô (HẤP DẪN)+t)

2. Thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hiđrocacbon không no

RCOOH + C2h2 → RCOOCH = CHỈ2

3. Thực hiện phản ứng giữa muối Na của axit với dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t)

4. Thực hiện phản ứng giữa phenol và anhiđrit axit

(RCO)2O + C6h5OH → RCOOC6h5 + RCOOH

BỞI VÌ. Xác định este

– Este của axit fomic có khả năng tráng gương.

– Este của ancol kém bền bị thủy phân tạo anđehit tráng gương.

– Este không no phản ứng làm mất màu dung dịch Brôm

– Este của glixerol hoặc chất béo khi thuỷ phân cho sản phẩm hoà tan Cu(OH)2.

C. Các dạng bài tập về tính chất hóa học của Este

Câu hỏi 1. Số este đơn chức có cùng công thức phân tử C là5hmườiÔ2 Được:

 1. 9 este.

 2. 7 este.

 3. 8 este.

 4. 10 este

Trả lời

HCOOC4h9 4dp

CHỈ MỘT3COOC3h7 2dp

2h5COOC2h5 1dp

3h7COOCH3 2dp

Câu 2. Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được:

 1. axit axetic và rượu vinylic

 2. natri axetat và rượu vinylic

 3. natri axetat và andehit axetic

 4. axit axetic và anđehit axetic

Trả lời

CHỈ MỘT3COOCH=CHỈ2 + NaOH → CHỈ3COONa + CHỈ3-CH=O

Câu 3. Đối với este: C6h5ỐC3 (Đầu tiên); CHỈ MỘT3COOCH=CHỈ2 (2); CHỈ MỘT2=CH-COOCH3 (3); CHỈ MỘT3-CH=CH-OCCOCH3 (4); (CHỈ MỘT3giám đốc điều hành)2CH-CHỈ3 (5)

Xem thêm bài viết hay:  Khí CO2 sinh ra từ đâu, Nguồn gốc sinh ra khí CO2, Quy trình tạo ra khí CO2?

Thủy phân este nào không thu được ancol?

 1. 1 , 2 , 4 , 5

 2. 1 , 2 , 4

 3. 1, 2, 3

 4. 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Trả lời

1. CHỈ3COOC6h5+ BẠN BÈ2O → CHỈ3COOH + C6h5OH (phenol)

2. CHỈ3COOCH=CHỈ2+ BẠN BÈ2O → CHỈ3COOH + CHỈ3CHO (andehit)

3. CHỈ2=CH-COOCH3+ BẠN BÈ2O ⇌ CHỈ2=CH-COOH + CHỈ3OH (rượu)

4. CHỈ3COO-CH=CH-JUST3+ BẠN BÈ2O → CHỈ3COOH + CHỈ3-CHỈ MỘT2-LẤY

5. (CHỈ3giám đốc điều hành)2CH-CHỈ3+ 2 CĂN NHÀ2O → 2JUST3COOH + CHỈ3CHO + HỌ2O (aldehyd)

Câu 4. Este mạch hở X có công thức phân tử C .5hsố 8Ô2được tạo thành từ axit Y và ancol Z. Vậy Y không thể là:

 1. 3h5COOH.

 2. CHỈ MỘT3COOH.

 3. HCOOH.

 4. 2h5COOH.

Trả lời

Vì trong X có 2 liên kết pi, 1 ở gốc COO, 1 ở gốc hiđrocacbon nên có thể xảy ra 2 trường hợp:

+ TH1: ancol no, axit không no ⇒ 4 > C trong axit > 2.

+ DÙNG THỬ2: ancol no, axit no ⇒ Số C trong ancol > 2 số C trong axit

⇒ axit không thể là C2h5COOH.

Câu 5. Có thể phân biệt HCOOCH3 và chỉ3COOC2h5 bình đẳng:

 1. CaCO3.

 2. AgNO33.

 3. h2Ô.

 4. anh . giải pháp2.

Trả lời

Do HCOOCH3 có nhóm CHO nên có thể tham gia phản ứng tráng bạc mà CHỈ3COOC2h5 Không có sẵn.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai:

 1. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn nhiều so với ancol có cùng phân tử khối.

 2. Trong công nghiệp, người ta có thể chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn.

 3. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn chức và đa chức luôn là số chẵn.

 4. Sản phẩm của quá trình xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol.

Trả lời

 • Đáp án A đúng vì ancol có liên kết hiđro nên có nhiệt độ sôi cao hơn este có cùng phân tử khối.

 • Đáp án B đúng. Trong công nghiệp, người ta có thể chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn bằng cách hydro hóa.

 • Đáp án C đúng. CTPT của este là CNh2n + 2 – 2k – 2xÔgấp đôi nên este đơn chức và đa chức luôn là số chẵn.

 • Đáp án D sai. Sản phẩm xà phòng hóa chất béo là xà phòng và glixerol.

Câu 7. Để điều chế este của phenol ta có thể dùng phản ứng giữa phenol với:

 1. axit cacboxylic

 2. anhydrit axit

 3. axit halogenua

 4. Anhydrit axit hoặc halogenua axit

Trả lời

Phenol không thể phản ứng trực tiếp với axit bằng phản ứng este hóa

Xem thêm bài viết hay:  Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 13

Vì vậy muốn điều chế este của phenol thì phải phản ứng với chất có khả năng oxi hóa mạnh hơn như anhiđrit axit hoặc halogenua axit.

Câu 8. Cho ý kiến ​​sau:

 1. Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic mạch C dài không phân nhánh.

 2. Lipid bao gồm chất béo, sáp, steroid, phospholipid, v.v.

 3. Chất béo là chất lỏng

 4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường ở thể lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

 5. Sự thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là thuận nghịch.

 6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật và thực vật.

Các phát biểu đúng là:

 1. 5

 2. 2

 3. 4

 4. 3

Trả lời

1. Sai, vì chất béo là trieste của axit cacboxylic đơn chức có số C chẵn 12-24, mạch không phân nhánh

3. Sai, vì chất béo bão hòa là chất rắn

5. Sai, vì phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

Vậy có 3 ý đúng.

Câu 9. Etyl axetat tác dụng được với chất nào sau đây?

 1. NaOH . giải pháp

 2. kim loại natri

 3. AgNO . giải pháp3trong nước amoniac

 4. không . giải pháp2khí CO3

Trả lời

CHỈ MỘT3COOC2h5 + NaOH → CHỈ3COONa + CŨ2h5

Câu 10. Cho các phản ứng sau:

1) Thủy phân este trong môi trường axit.

2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.

3) Cho este phản ứng với dung dịch KOH, đun nóng.

4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.

5) Cho axit hữu cơ phản ứng với dung dịch NaOH.

Các phản ứng không được gọi là phản ứng xà phòng hóa là:

 1. 1, 2, 3, 4

 2. 1, 4, 5

 3. 1, 3, 4, 5

 4. 3, 4, 5

Trả lời

Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân một este trong môi trường kiềm. ⇒ 1,4,5 không phải là phản ứng xà phòng hóa.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy Este
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy Este
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Sơ đồ tư duy Este
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận