Sơ đồ tư duy Hóa học 11 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Tóm tắt lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Hóa học 11 Bài 2 tốt nhất. Hệ thống kiến ​​thức Hóa học 11 Bài 2: Axit, bazơ, muối thông qua Sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm.

Sơ đồ tư duy Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ, muối

Sơ đồ tư duy Hóa học 11 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Trắc nghiệm Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ, muối

Câu hỏi 1: Axit nào sau đây là axit đơn chức?

A. HỌ2VÌ THẾ4

B. GIA ĐÌNH2khí CO3

C. CHỈ3COOH

D. GIA ĐÌNH3PO4

Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa hiđroxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3Zn(OH)3Fe(OH)2

B. Zn(OH)2Sn(OH)2Pb(OH)2

C. Al(OH)3Fe(OH)2Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2Cu(OH)2

Câu 3: Đối với các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S, HCl, H2VÌ THẾ4h3PO4dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

A. HỌ2VÌ THẾ4

B. GIA ĐÌNH2S

C. HCl

D. GIA ĐÌNH3PO4

Câu 4: Theo Areniutism, điều nào sau đây là đúng?

A. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH.

B. Bazơ là chất có thể phản ứng với axit.

C. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

D. Bazơ là hợp chất trong phân tử có một hay nhiều nhóm OH.

Câu 5: Theo Areniutism, điều nào sau đây không đúng?

A. Muối là những hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li thành cation kim loại và anion gốc axit.

B. Muối axit là muối mà trong anion gốc axit vẫn còn hiđro, có khả năng phân li thành H . ion+.

Xem thêm bài viết hay:  Photpholipit có chức năng chủ yếu là

C. Muối trung hòa là muối trong đó anion gốc axit không chứa hiđro có khả năng phân li thành H .+.

D. Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li ra axit, vừa phân li ra bazơ.

Câu 6: Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M?

A. 100ml.

B.50ml.

C. 40ml.

D. 20ml.

Câu 7: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol của Mg trong X là

A. 0,05 mol.

B. 0,075 mol.

C. 0,1 mol.

D. 0,15 mol.

Câu 8: Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- và một mol Cl. Ba muối X, Y, Z là

A. KCl, KY2VÌ THẾ4AlCl3.

B. KCl, KY2VÌ THẾ4Al2(VÌ THẾ)4)3.

C. KCl, AlCl3Al2(VÌ THẾ)4)3.

D. KỲ2VÌ THẾ4AlCl3Al2(VÌ THẾ)4)3.

Câu 9: Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100ml dung dịch HNO3 xM thì thu được dung dịch chứa 7,6 gam chất tan. Giá trị của x là bao nhiêu

A. 1,2.

B.0.8.

C. 0,6.

D. 0,5.

Câu 10: Trung hòa 100 gam dung dịch A chứa hỗn hợp HCl và H .2VÌ THẾ4 Cần vừa đủ 100 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,8M.2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch A là?

Xem thêm bài viết hay:  Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Hội sinh viên Việt Nam

A. 7,30% B. 5,84%

C. 5,00% D. 3,65%

Câu 11: Theo định nghĩa axit-bazơ của Bron-ster, có bao nhiêu ion sau đây là bazơ: Na+Clkhí CO32-HCO3CHỈ MỘT3giám đốc điều hànhBÉ NHỎ4+SẼ2- ?

A. 1. B. 2.

C.3. D.4.

Câu 12: Cho các ion sau:

(một PO43- (b) CO232- (c) HSO3 (d) HCO3 (e) HPO32-

Theo Bron-stêt, ion nào là chất lưỡng tính?

A. (a), (b). B. (b), (c).

C. (c), (d). D. (d), (e).

Câu 13: Chọn chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2Cu(OH)2. B. Al(OH)3Cr(OH)2

C. Sn(OH)2Pb(OH)2. D. Cả A,B,C.

Câu 14: Cho các chất và ion sau: HCO3Cr(OH)3Al, Ca(HCO3)2Zn, H2Ô, Al2Ô3(BÉ NHỎ4)2khí CO3HSZn(OH)2Cr2Ô3HPO42-h2PO4HSO3. Theo Bronsted có bao nhiêu chất và ion là chất lưỡng tính?

A.12. B. 11. 11 .

C. 13. D. 14.

Câu 15: Dãy chất và ion nào sau đây trung hòa?

A.ClNa+BÉ NHỎ4+.

B.ClNa+Ca nô3)2.

C. NHỎ4+Clh2Ô.

D. ZnO, Al2Ô3Ca nô3)2.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy Hóa học 11 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy Hóa học 11 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích 2 phát hiện của nghệ sĩ Phùng (đoạn văn 200 chữ)(hay nhất)

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Sơ đồ tư duy Hóa học 11 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận