Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 13

Để học tốt Lịch Sử 12, ngoài việc giải các câu hỏi trong SGK Lịch Sử 12, các em cần hệ thống hóa từng bài học bằng sơ đồ tư duy Lịch Sử 12. Trường THCS Ngô Thì Nhậm biên soạn Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 13:

A. Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 13

1. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 13 sơ lược

Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 13 ngắn nhất (ảnh 2)

Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 13 ngắn gọn nhất (ảnh 3)

2. Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 13 chi tiết

Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 13 ngắn nhất (ảnh 4)

Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 13 ngắn gọn nhất (ảnh 5)

Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 13 ngắn gọn nhất (ảnh 6)

Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 13 ngắn gọn nhất (ảnh 7)

B. Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 12 bài 13

I.Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

a.Thành lập:

 • Tháng 11/1924: Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) thành lập Cộng sản Đoàn (2/1925).

 • Tháng 6/1925: Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

 • 21/6/1925: Xuất bản báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của hội.

b. Chủ trương: Làm cách mạng dân tộc tiến tới cách mạng thế giới.

c. Công việc:

 • 1927: Xuất bản tác phẩm Đường Khách Mệnh làm tài liệu tuyên truyền, huấn luyện cách mạng.

 • Năm 1928: Tổ chức phong trào vô sản, đưa các thành viên vào đời sống công nhân để tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chính trị.

=> Phong trào công nhân có sự chuyển biến rõ rệt về chất, tạo điều kiện cho sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

2. Tân Việt Cách Mạng Đảng

Một. Thành lập:

b. Chủ trương: Đánh đổ đế quốc, lập xã hội bình đẳng, bác ái.

c. Công việc:

3. Việt Nam Quốc Dân Đảng

Một. Thành lập:

 • Ngày 25-12-1927, từ những hoạt động yêu nước của Nhà xuất bản Nam Đồng và ảnh hưởng của học thuyết Tôn Trung Sơn, Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính đứng đầu.

 • Đây là tổ chức đại diện cho giai cấp tư sản dân tộc theo hướng cách mạng dân chủ tư sản.

b. Chủ trương: Làm cách mạng dân chủ tư sản nhằm đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, lập dân quyền.

c. Hoạt động: Chủ yếu là các hoạt động ám sát bạo lực gây tiếng vang. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

II. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

1. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản năm 1929

Một. Hoàn cảnh ra đời: 1929: Phong trào yêu nước của các tầng lớp phát triển mạnh mẽ.

b. Quy trình thành lập:

 • Tháng 3-1929: Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên.

 • Tháng 5-1929: Tại Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, đại biểu Bắc Kỳ đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được chấp nhận nên ra khỏi đại hội.

 • Tháng 6-1929: Các nhóm cộng sản Bắc Kỳ họp tại Hà Nội thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua tuyên ngôn, điều lệ, ra báo Búa Liềm.

 • 7/1929: Hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập An Nam Cộng sản Đảng tại Nam Kỳ.

 • Tháng 9/1929: Những đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng Đảng thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

c. Nghĩa:

 • Đó là sản phẩm tất yếu của lịch sử.

 • Đánh dấu bước trưởng thành của công nhân Việt Nam, chứng tỏ xu thế cách mạng vô sản đang phát triển mạnh.

 • Đó là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Trình bày khái niệm, các bộ phận cấu thành, nguyên tắc và cách xác định biên giới quốc gia (GDQP 11)

2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Một. Bối cảnh lịch sử:

 • 1929 – 1930: Ba tổ chức cộng sản ra đời nhưng hoạt động riêng lẻ, gây tác động xấu đến phong trào cách mạng nước ta, đòi thống nhất các tổ chức cộng sản.

 • Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm trở về Hồng Kông triệu tập hội nghị Cửu Long để hợp nhất các Đảng cộng sản.

 • -6/1/1930: Hội nghị Cửu Long bắt đầu.

b. Nội dung hội nghị:

 • Hội nghị đã nhất trí hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Thông qua chính cương, sách lược và điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

c. Ý nghĩa lịch sử

+ Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam.

+ Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

+ Là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam vì:

 • Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

 • Từ nay cách mạng Việt Nam có một con đường đúng đắn, sáng tạo.

 • Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

+ Sự ra đời của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam.

C. Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 13

Câu hỏi 1: Các nhân vật chủ chốt trong tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng:

 1. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Tôn Trung Sơn.

 2. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính.

 3. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long.

 4. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính.

Câu 2: Vì sao trong nội bộ Tân Việt cách mạng đảng bị chia rẽ?

 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận, tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin đã ảnh hưởng đến số đảng viên trẻ của Tân Việt.

 2. Nội bộ Tân Việt không đồng tình.

 3. Tác động của tình hình thế giới đối với Việt Nam.

 4. Phong trào thống nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 3: Từ năm 1925 đến năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tổ chức bao nhiêu Đại hội?

 1. Đầu tiên

 2. 2

 3. 3

 4. 4

Câu 4: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập khi nào?

 1. Tháng 2 năm 1925.

 2. Tháng 6 năm 1925.

 3. Tháng 8 năm 1925.

 4. Tháng 6 năm 1926.

Câu 5: Vừa trở về Quảng Châu (Trung Quốc) và trước khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào?

 1. Liên minh thuộc địa.

 2. Liên minh các dân tộc bị áp bức ở Đông Á.

 3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 4. Tân Việt cách mạng đảng.

Câu 6: Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có hạn chế gì?

 1. Trong nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết, cản trở sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

 2. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt hậu.

 3. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại.

 4. Kẻ thù lợi dụng nó để đàn áp cách mạng.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Thao tác lập luận so sánh ngắn gọn nhất – Soạn văn 11

Câu 7: Phân tích những nhân tố cơ bản dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?

 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.

 2. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào tiểu tư sản, phong trào yêu nước.

 3. chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

 4. chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân, giai cấp tư sản dân tộc.

Câu 8: Nhận định nào sau đây đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3-2-1930)?

 1. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

 2. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương; thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

 3. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

 4. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức

Câu 9: Những sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925?

 1. “Thanh niên An Nam”, “Chàng trai nghèo”, “Tuổi trẻ”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Dương Khách vào đời”. .

 2. “Dân nghèo”, “Đồng bào”, “Tuổi trẻ”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

 3. “Những người dân nghèo”, “Tuổi trẻ”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Dương Kiều Mai”, “Nhân bản”.

 4. Tất cả cá đều đúng.

Câu 10: Đối với các sự kiện:

 1. Phong trào “Vô sản”

 2. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

 3. Thành lập Liên đoàn các dân tộc bị áp bức Đông Á

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian

 1. 1,2,3

 2. 2,3,1

 3. 3,2,1

 4. 1,3,2

Câu 11: Nêu điểm khác biệt giữa phong trào công nhân giai đoạn 1926-1929 và giai đoạn 1919-1925?

 1. Số lượng các cuộc đình công không nhiều nhưng quy mô lớn, tính chất quyết liệt.

 2. Các cuộc đấu tranh mang bản chất chính trị rõ rệt, bắt đầu liên kết thành phong trào chung.

 3. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản, phong trào công nhân đã đạt được nhiều thắng lợi quan trọng.

 4. Tất cả các ý trên

Câu 12: Ai là nhân vật chính của Việt Nam Quốc Dân Đảng?

 1. Phan Bội Châu.

 2. Phan Châu Trinh

 3. Tôn Đức Thắng.

 4. Nguyễn Thái Học.

Câu 13: Đảng cộng sản ra đời do sự tác động của nhiều nhân tố, nhân tố nào sau đây không đúng?

 1. Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

 2. Sự thất bại của Việt Nam Quốc Dân Đảng.

 3. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

 4. Sự phát triển tự giác của phong trào công nhân Việt Nam.

Câu 14: Tháng 12 năm 1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính thành lập

 1. Tân Việt Cách Mạng Đảng.

 2. Việt Nam Quốc Dân Đảng.

 3. đảng cộng sản đông dương.

 4. Đông Dương cộng sản liên bang.

Xem thêm bài viết hay:  Nêu sự thay đổi thảm thực vật theo vĩ độ (từ vùng nhiệt đới lên cực) và theo độ cao (ở vùng nhiệt đới)?

Câu 15: Sự tan rã của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dẫn đến sự ra đời của những tổ chức cộng sản nào vào năm 1929?

 1. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.

 2. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.

 3. Đảng cộng sản Đông Dương, Đông Dương cộng sản liên đoàn.

 4. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản đoàn.

Câu 16: “Châu Âu đang muốn trở thành một tấm gương cho thị trường tiếp theo noi theo. Không thành công cũng thành người” Của ai?

 1. Phó Đức Chính.

 2. Nguyễn Thái Học.

 3. Phạm Tuấn Tài.

 4. Nguyễn Khắc Nhu.

Câu 17: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập khi nào? Ở đâu?

 1. Tháng 5/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

 2. Tháng 6/1925 tại Hồng Kông (Trung Quốc).

 3. Tháng 7/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

 4. Tháng 6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Câu 18: An Nam Cộng sản Đảng ra đời từ tổ chức nào?

 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

 2. Hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Hoa và Nam Kỳ.

 3. Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng.

 4. Phần còn lại của Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Câu 19: Khởi nghĩa Yên Bái (09/02/1930) thất bại do nguyên nhân khách quan nào?

 1. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.

 2. Việt Nam Quốc Dân Đảng vẫn còn sơ khai.

 3. Cuộc khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.

 4. Đế quốc Pháp vẫn còn mạnh.

Câu 20: Vì sao cuối năm 1928, đầu năm 1929, những người cộng sản Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đặng cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?

 1. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ.

 2. Do sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào dân tộc, dân chủ, nhất là phong trào công nhân và nông dân theo con đường cách mạng vô sản.

 3. Trước thất bại của khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã.

 4. Sự phát triển lớn mạnh của hai tổ chức Thanh niên và Tân Việt.

TRẢ LỜI

Đầu tiên

DI DỜI

11

DI DỜI

2

MỘT

thứ mười hai

DỄ

3

MỘT

13

DI DỜI

4

DI DỜI

14

DI DỜI

5

DI DỜI

15

MỘT

6

MỘT

16

DI DỜI

7

17

DỄ

số 8

MỘT

18

DI DỜI

9

19

DỄ

mười

DI DỜI

20

DI DỜI

Trên đây là những kiến ​​thức trọng tâm 12 bài 13 được chúng tôi biên soạn bằng sơ đồ tư duy với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững kiến ​​thức lý thuyết của bài học này.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12 , Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 13
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 13
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 13
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận