Soạn sử 10 Bài 37 Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học ngắn nhất

THCS Ngô Thì Nhậm Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

– Trình bày công lao của Mác và Ăng-ghen, những người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân.

– Trình bày được sự ra đời của Đồng minh những người cộng sản, những điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản và ý nghĩa của văn kiện này.

Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 37 ngắn nhất

Câu hỏi trang 189 Lịch Sử mười Bài 37 ngắn nhất: Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của Mác và Ăng-ghen.

Hồi đáp:

– Những nét chính về hoạt động cách mạng của C.Mac:

+ Các Mác sinh ngày 5/5/1818 trong một gia đình luật sư Do Thái có tư tưởng tự do tiến bộ, tại thành phố Triệu (Đức).

+ Năm 1842, làm cộng tác viên rồi Tổng biên tập báo Sông Rhine – một tờ báo có khuynh hướng dân chủ cách mạng.

+ Năm 1843, ông cùng vợ sang Pa-ri (Pháp) tại đây C. Mác thường xuyên tiếp xúc với các nhà hoạt động cách mạng, nghiên cứu cách mạng Pháp, các tác phẩm triết học và xuất bản tạp chí Biên niên sử Pháp – Đức hạnh”.

⇒ Người nhận xét: Giai cấp vô sản được giác ngộ lý luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức, bóc lột.

– Những nét chính về hoạt động cách mạng của Ăng-ghen:

+ Ăng-ghen sinh ngày 28-11-1820 tại thành phố Béc-lin (Đức).

+ Từ năm 1842, Người sống ở Anh, ở đây Người viết cuốn Tình hình giai cấp công nhân Anh, nói rõ sự bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.

⇒ Người kết luận: Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là lực lượng có thể đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, tự giải thoát khỏi mọi xiềng xích.

+ Năm 1844, sang Pa-ri gặp C. Mác, từ 1844 – 1847 C.Mác và Ph.Ăngghen viết các tác phẩm về triết học, kinh tế – chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học, từng bước hình thành học thuyết Mác.

Xem thêm bài viết hay:  {5 Xin thầy hãy dạy cho con tôi

Câu hỏi trang 191 Lịch sử mười Bài 37 ngắn nhất: “Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Hồi đáp:

– “Đồng Minh Cộng Sản” ra đời trong hoàn cảnh:

+ Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã tiếp xúc với tổ chức Đồng minh cánh hữu.

+ 6/1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn, Ph.Ăngghen đề nghị đổi tên tổ chức này thành “Đồng minh những người cộng sản”.

– Mục đích của Đồng minh những người cộng sản là: “…đánh đổ giai cấp tư sản, xác lập sự thống trị của giai cấp vô sản, xóa bỏ xã hội tư sản cũ”.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Lịch sử 10 bài 37 ngắn nhất

Bài 1 trang 191 Lịch sử mười Bài 37 ngắn nhất: Vai trò của C.Mác và Ph.Ăngghen trong việc thành lập Đồng minh những người cộng sản?

Hồi đáp:

Vai trò của Marx và Engels:

Trong những năm sống ở Anh, Marx và Engels đã liên lạc với tổ chức Đồng minh chính nghĩa – tiền thân của Đồng minh những người cộng sản.

– 6/1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn, Ph.Ăng-ghen đề nghị đổi tên tổ chức này thành “Đồng minh những người cộng sản”, đồng thời C.Ăng-ghen cũng góp phần vào mục tiêu hoạt động của tổ chức.

– Soạn thảo Cương lĩnh đồng minh với tư cách là tuyên ngôn – Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – văn kiện cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.

Bài 2 trang 191 Lịch sử mười Bài 37 ngắn nhất: Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

Hồi đáp:

– Nội dung cơ bản: Gồm Lời mở đầu và 4 chương.

+ Khẳng định sứ mệnh của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống ách thống trị, áp bức của giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản.

Xem thêm bài viết hay:  Điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm

+ Nói về tầm quan trọng của việc thành lập chính đảng, thiết lập chuyên chính vô sản và đoàn kết các lực lượng lao động trên thế giới.

+ Tuyên bố mục đích của những người cộng sản: Dùng bạo lực lật đổ trật tự xã hội hiện có và kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng.

⇒ Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi: “Vô sản các nước, đoàn kết lại!”.

– Ý nghĩa lịch sử:

+ Là văn kiện cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân.

+ Là học thuyết cách mạng soi đường chỉ lối cho giai cấp công nhân thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 37

Câu hỏi 1. Năm 23 tuổi, C. Mác lấy bằng tiến sĩ với luận án xuất sắc về đề tài gì?

A, Triết học Hy Lạp cổ đại.

B, Lịch sử Hy Lạp.

C, Thần thoại Hy Lạp.

D, Lịch sử Hy Lạp cổ đại.

Câu 2. Năm 1842, Mác làm cộng tác viên rồi làm Tổng biên tập báo Sông Rhine, đây là tờ báo thịnh hành nào?

A, Dân chủ tư sản.

B, Cách mạng dân chủ.

C, Cải cách xã hội.

D, Dân chủ nô lệ.

Câu 3. Điều gì không phải là hoạt động chính của Marx khi ở Pháp?

A, Thường xuyên tiếp xúc với các nhà hoạt động cách mạng của phong trào công nhân.

B, Làm công nhân để hiểu hơn về cuộc sống của người công nhân.

C, Nghiên cứu lịch sử Cách mạng Pháp, các tác phẩm triết học.

D, Tham gia xuất bản tạp chí “Niên đại Pháp – Đức”.

Câu 4. Mác và Ăng-ghen gặp nhau ở Pa-ri vào năm nào?

À, 1840.

B, 1842.

C, 1844.

D, 1846.

Câu 5. Trong “Hoàn cảnh của giai cấp công nhân Anh”, Engels đã kết luận điều gì?

A, Giai cấp tư sản là lực lượng lãnh đạo của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Chất có nhiều trong quả chuối xanh

B, Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là lực lượng có thể đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, tự giải phóng mình khỏi mọi xiềng xích.

C, Giai cấp vô sản thế giới đoàn kết lại.

D, Giai cấp vô sản phải liên minh với các giai cấp khác trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Câu 6. Tổ chức Chính nghĩa Đồng minh đổi tên thành Đồng minh Cộng sản vào năm nào?

À, 1846.

B, 1847.

C, 1848.

D, 1849.

Câu 7. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản khi nào?

A, tháng 1 năm 1847.

B, 2/1847.

C, tháng 1 năm 1848.

Đ, tháng 2 năm 1848.

Câu 8. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản bao gồm

A, Lời mở đầu và 4 chương.

B, Phần mở đầu và 5 chương.

C, Phần mở đầu, kết luận, phụ lục và 4 chương.

D, Phần mở đầu, kết luận, phụ lục và 5 chương.

Trả lời

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học trong SGK Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Bạn thấy bài viết Soạn sử 10 Bài 37 Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học ngắn nhất
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn sử 10 Bài 37 Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học ngắn nhất
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Soạn sử 10 Bài 37 Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học ngắn nhất
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận