Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về?

Bạn đang xem:
Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?
TRONG duhoc-o-canada.com

Câu hỏi:

Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?

A. Tư liệu sản xuất

B. Giấy lao động

C.Cơ cấu kinh tế

D. Nhân vật lao động

Đáp án đúng A.

Thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Kinh tế nhà nước bao gồm doanh nghiệp nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bảo hiểm nhà nước và các tài sản khác. Tài sản nhà nước đưa vào sản xuất kinh doanh.

Giải thích rằng câu trả lời đúng là A vì:

Thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

Các ngành kinh tế ở nước ta:

– Kinh tế chính phủ

+ Hình thức sở hữu nhà nước.kin

+ Bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; quỹ dự trữ quốc gia; quỹ bảo hiểm nhà nước; Tài sản nhà nước đưa vào sản xuất, kinh doanh

+ Giữ vai trò chủ đạo, giữ những vị trí, lĩnh vực then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

– Kinh tế doanh nghiệp

Các hình thức sở hữu tập thể.

+ Bao gồm: Các hình thức liên kết, trong đó nòng cốt là hợp tác xã.

+ Xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ và có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

– Kinh tế cá nhân

Hình thức sở hữu tư nhân.

+ Bao gồm: Kinh tế cá thể, tiểu chủ (nhà nước khuyến khích tăng trưởng); kinh tế tư bản tư nhân (cần khuyến khích phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh nhưng pháp luật không cấm).

– Kinh tế tư bản nhà nước

+ Hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân hoặc tư bản nước ngoài.

+ Hình thức hợp tác: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,…

– Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Các hình thức sở hữu vốn nước ngoài.

+ Quy mô vốn lớn, trình độ quản lý hiện đại, công nghệ cao, đối tác đa dạng, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

+ Tăng trưởng theo hướng sản xuất kinh doanh phục vụ xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng – xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo nhiều việc làm.

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7 có đáp án

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về
Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về?

” state=”close”]

Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?

Hình ảnh của:
Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?

Video về:
Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?

Wiki về
Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?


Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất mực về?

Câu hỏi:

Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?

A. Tư liệu sản xuất

B. Giấy lao động

C.Cơ cấu kinh tế

D. Nhân vật lao động

Đáp án đúng A.

Thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Kinh tế nhà nước bao gồm doanh nghiệp nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bảo hiểm nhà nước và các tài sản khác. Tài sản nhà nước đưa vào sản xuất kinh doanh.

Giải thích rằng câu trả lời đúng là A vì:

Thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

Các ngành kinh tế ở nước ta:

– Kinh tế chính phủ

+ Hình thức sở hữu nhà nước.kin

+ Bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; quỹ dự trữ quốc gia; quỹ bảo hiểm nhà nước; Tài sản nhà nước đưa vào sản xuất, kinh doanh

+ Giữ vai trò chủ đạo, giữ những vị trí, lĩnh vực then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

– Kinh tế doanh nghiệp

Các hình thức sở hữu tập thể.

+ Bao gồm: Các hình thức liên kết, trong đó nòng cốt là hợp tác xã.

+ Xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ và có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Xem thêm bài viết hay:  Obitan nguyên tử là gì? Số obitan nguyên tử trong một phân lớp, một lớp

– Kinh tế cá nhân

Hình thức sở hữu tư nhân.

+ Bao gồm: Kinh tế cá thể, tiểu chủ (nhà nước khuyến khích tăng trưởng); kinh tế tư bản tư nhân (cần khuyến khích phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh nhưng pháp luật không cấm).

– Kinh tế tư bản nhà nước

+ Hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân hoặc tư bản nước ngoài.

+ Hình thức hợp tác: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,…

– Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Các hình thức sở hữu vốn nước ngoài.

+ Quy mô vốn lớn, trình độ quản lý hiện đại, công nghệ cao, đối tác đa dạng, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

+ Tăng trưởng theo hướng sản xuất kinh doanh phục vụ xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng – xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo nhiều việc làm.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align: justify”>Câu hỏi:

Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?

A. Nguyên vật liệu sản xuất

B. Giấy tờ lao động

C.Cơ cấu kinh tế

D. Đối tượng lao động

Đáp án đúng A.

Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Kinh tế nhà nước bao gồm doanh nghiệp nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bảo hiểm nhà nước và các tài sản khác. Tài sản thuộc sở hữu nhà nước được đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Giải thích rằng câu trả lời đúng là A vì:

Thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

Các ngành kinh tế ở nước ta:

– Kinh tế chính phủ

+ Hình thức sở hữu nhà nước.kin

+ Bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; quỹ dự trữ quốc gia; quỹ bảo hiểm nhà nước; tài sản thuộc sở hữu nhà nước được đưa vào sản xuất, kinh doanh

+ Giữ vai trò chủ đạo, giữ những vị trí, lĩnh vực then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

– Kinh tế tập đoàn

Các hình thức sở hữu tập thể.

+ Bao gồm: Các hình thức liên kết, trong đó nòng cốt là hợp tác xã.

+ Xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ và có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Em hãy đọc trường hợp sau để trả lời câu hỏi: Ngân hàng đã tiến hành cho anh H vay trả góp như thế nào?

Kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước tạo thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

– Kinh tế cá nhân

Hình thức sở hữu tư nhân.

+ Bao gồm: Kinh tế cá thể, tiểu chủ (được nhà nước khuyến khích phát triển); kinh tế tư bản tư nhân (cần khuyến khích phát triển trong những ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm).

– Kinh tế tư bản nhà nước

+ Hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân hoặc tư bản nước ngoài.

+ Hình thức hợp tác: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,…

– Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Các hình thức sở hữu vốn nước ngoài.

+ Quy mô vốn lớn, trình độ quản lý hiện đại, công nghệ cao, đối tác đa dạng, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

+ Phát triển theo hướng sản xuất kinh doanh phục vụ xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng – xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo nhiều việc làm.

[/box]

#Thành phần #kinh tế #là #loại #quan hệ #quan hệ #kinh tế #dựa trên #một #hình thức #sở hữu #nhất định #về

[/toggle]

Bạn xem bài
Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?

Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về
Thành phần kinh tế là một loại quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định của?

bên dưới để duhoc-o-canada.com thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website duhoc-o-canada.com

Thể loại: Giáo dục
#Thành phần #kinh tế #là #loại #quan hệ #quan hệ #kinh tế #dựa trên #một #hình thức #sở hữu #nhất định #về

Bạn thấy bài viết Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về? bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về? của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận