The Subjunctive Mood – Phân loại thức giả định trong Tiếng Anh

I. ĐỊNH NGHĨA:

– “Subjunctive”: Câu giả định hay còn gọi là câu mệnh lệnh, là loại câu mà đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai thực hiện.

– Câu giả định là mệnh lệnh, không ép buộc như mệnh lệnh

The Subjunctive Mood - Phân loại các trạng thái giả định trong tiếng Anh

phân loại

Giả định được chia thành ba loại sau:

+ Present Subjunctive (giả định hiện tại).

+ Quá khứ giả định (past subjunctive).

+ Giả định quá khứ hoàn thành (past perfect subjunctive).

II. GIẢ ĐỊNH HIỆN TẠI

1. Ngoại hình

Giả định hiện tại ở tất cả mọi người có cùng hình thức với nguyên mẫu không có “to”. Từ “that” phải luôn xuất hiện ở thì hiện tại giả định, ngoại trừ một số thành ngữ. (Nếu “that” bị bỏ qua, hầu hết các động từ được theo sau bởi động từ nguyên mẫu.) Ví dụ:

Họ ra lệnh cho mọi người ra khỏi tòa nhà ngay lập tức.

=> Họ ra lệnh cho mọi người ra khỏi tòa nhà ngay lập tức.

2. Cách sử dụng

* Được dùng trong một số thành ngữ/câu cảm thán để diễn đạt một mong muốn, hy vọng hoặc một điều ước.

Ví dụ:

+ (Chúa) Ban phước cho bạn! (Chúa ban phước cho bạn) Thiên đàng / Chúa giúp sb! (Xin Chúa phù hộ cho bạn) Việt Nam muôn năm! (Việt Nam muôn năm) Trời ơi! (Ôi chúa ơi!)

+ Thành công tham dự bạn! (Chúc may mắn)

* Dùng sau một số động từ thể hiện ý muốn, yêu cầu, đề nghị, đề nghị, mệnh lệnh. Những động từ đó là:

+ khuyên /ədˈvaɪz/: khuyên.

+ demand /dɪˈmɑːnd/: đòi hỏi, yêu cầu.

+prefer /prɪˈfəːr/: thích hơn, thích hơn.

+ require /rɪˈkwaɪər/: yêu cầu, đòi hỏi.

+ nài /ɪnˈsɪst/: khăng khăng, khăng khăng, khăng khăng.

+ stipulate /stɪpjuleɪt/: quy định, đặt điều kiện

+ command /kəˈmɑːnd/: ra lệnh, chỉ dẫn.

+ move /muːv/: di chuyển, khuấy động, di chuyển, đề nghị

+ recommend /rekə’mend/: giới thiệu, giới thiệu.

+ suggest /səˈdʒest/: đề nghị, đề nghị, đề nghị.

+ nghị định /dɪˈkriː/: ra lệnh, quy định bằng sắc lệnh

+ order /ˈɔːdə/: trật tự.

+ request /rɪˈkwest/ /: yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu.

+urge /ɜːdʒ/: hối thúc, thúc giục.

+ ask /sk/: yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu

Ví dụ:

Luật pháp yêu cầu mọi người phải kiểm tra xe của mình ít nhất mỗi tháng một lần.

Cô ấy đề nghị chúng tôi gặp nhau tại nhà hàng trong khách sạn Hilton Garden Inn để đổi địa điểm. Trường đại học yêu cầu tất cả sinh viên của mình tham gia khóa học này

* Dùng sau một số tính từ sau:

+ important /mˈpɔːtənt/: quan trọng,

+ essential /ˈnesəseri/: cần thiết, thiết yếu.

+ Emergency /ˈɜrdʒənt/: khẩn cấp, cấp bách

+ obligatory /blɪɡətri/: bắt buộc, bắt buộc

+ essential /ɪˈsenʃl/: thiết yếu, thiết yếu, thiết yếu.

+ advisor /ədˈvaɪzəri/: khuyên bảo, khuyên nhủ.

+ recommend/ ˌrekəˈmend/: được đề nghị, đề nghị

+ required /rɪˈkwaɪəd/: bắt buộc, cần thiết

+ bắt buộc /mændətəri/: bắt buộc

+ suggest /prəˈpəʊzd/: đề xuất, dự kiến

+ suggest /səˈdʒesid/: đề nghị, đề nghị

+ Vital /vaɪtl/: sống còn, quan trọng

+ critical /kruːʃəl/: quyết định, cốt yếu, thiết yếu

+ mệnh lệnh /mˈperətɪv/: mệnh lệnh, cấp bách

* Kết cấu

It + be (bất kỳ thì nào) + Adj + that + s + (không phải) + V (giả định hiện tại)

Ví dụ:

+ Điều quan trọng là bạn phải ở đó trước khi Tom đến. Điều quan trọng là cô ấy tham dự cuộc họp đúng giờ.

+ Đề nghị anh ấy mang theo áo mưa.

* Tất cả các danh từ bắt nguồn từ các động từ và tính từ trên buộc mệnh đề sau phải ở dạng giả định nếu nó thể hiện các yếu tố như bày tỏ ý muốn, yêu cầu đề nghị, ra lệnh, gợi ý. Những danh từ đó là:

+ demand /dɪˈmɑːnd/: đòi hỏi, yêu cầu

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12Bài 2 : Tích phân Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12:  Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính: Lời …

+ recommend /ˌrekəmenˈdeɪʃn/: giới thiệu, tiến cử

+ khăng khăng /nˈsɪstəns/: khăng khăng

+ request /rɪˈkwest/: yêu cầu, yêu cầu

+proposal /prəˈpəʊzl/: đề xuất, đề xuất

+ suggest /sdʒestʃən/: gợi ý, gợi ý

+ priority /prefrəns/: sở thích

+ important /mˈpɔːtənt/: tầm quan trọng

Ví dụ:

+ Có sự đề nghị của bác sĩ bệnh nhân ngừng hút thuốc. Đề nghị chủ phương tiện có mặt tại phiên tòa. Ghi chú:

Trong ngữ pháp Anh-Anh, thường có should trước động từ ở mệnh đề 2, người Anh chỉ lược bỏ should khi theo sau nó là động từ to be, nhưng ngữ pháp Anh-Mỹ không dùng should cho toàn bộ động từ ở mệnh đề 2.

3. Dùng trong cấu trúc với “would better” có 2 chủ ngữ

Thì hiện tại giả định:

Là kiểu câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm (nhưng làm hay không là tùy người thứ hai). Xem thêm về câu mệnh lệnh ở phần sau. Trong trường hợp này, động từ ở mệnh đề thứ hai được để lại ở dạng nguyên thể. Nếu bạn muốn tạo thành câu phủ định, hãy đặt not trước động từ nguyên thể, bỏ to.

S1+ thà rằng + S2+ [verb in simple form] …

Tôi thà rằng bạn gọi cho tôi vào ngày mai.

Anh ấy thà rằng tôi không đi chuyến tàu này.

Ngữ pháp nói ngày nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ, cho phép lược bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên dạng giả định.

III. LIÊN KẾT QUÁ KHỨ

1. Ngoại hình

Quá khứ giả định trong allpersons có dạng tương tự như thì quá khứ đơn, nhưng với ở một mình thì ta chia như were for allpersons (nhưng trong giao tiếp hàng ngày thường có xu hướng dùng was for other people). chủ ngữ là danh từ số ít).

2. Cách sử dụng

* Dùng trong câu điều kiện loại 2 để diễn đạt một điều kiện không có thực ở hiện tại hoặc không thể xảy ra trong tương lai.

Một. Cấu trúc 1:

Ví dụ:

Nếu tôi biết địa chỉ mới của cô ấy, tôi sẽ đến gặp cô ấy.

* Dùng trong mong muốn không có thực ở hiện tại (wish = If only)

Ví dụ:

Tôi ước mình giàu có và nổi tiếng.

Giá như con trai tôi có thể học giỏi như bạn.

* Dùng sau “as if/asthough” để chỉ một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc không

có thể (không có sự khác biệt giữa như thể và như thể).

b. Cấu trúc 2:

S1 + V (hiện tại đơn) + as if/ aslike + S2 + V (quá khứ đơn)

Ví dụ:

Anh ấy nói chuyện như thể anh ấy là bố tôi vậy.

Anh ta cư xử như thể anh ta sở hữu ngôi nhà

* Dùng trong mẫu câu “would” để biểu thị một điều ước trái ngược với hiện tại.

c. Cấu trúc 3:

S1 + thà rằng + S2 + V (quá khứ đơn)

Ví dụ:

Henry muốn bạn gái của anh ấy làm việc trong cùng bộ phận với anh ấy. (Bạn gái anh ấy không làm cùng bộ phận).

Jane thà rằng bây giờ là mùa đông. (Thực tế bây giờ không phải là mùa đông).

Ghi chú:

Nếu bạn muốn tạo thành câu phủ định, hãy sử dụng didn’t + động từ hoặc were not sau chủ ngữ thứ hai. Ví dụ:

Henry thà rằng bạn gái của anh ấy không làm việc trong cùng bộ phận với anh ấy. Jane thà rằng bây giờ không phải là mùa đông.

* Dùng trong cấu trúc “đã đến lúc rồi…”

Kết cấu:

It’s (high/about) time + S + V (quá khứ đơn) = It’s time for sb to do st:

(đã đến lúc ai đó phải làm gì)

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích khổ 3 Đây thôn Vĩ Dạ ngắn nhất

Ví dụ:

Đã đến lúc bạn ngừng chơi game và giúp tôi làm việc nhà.

= Đã đến lúc bạn ngừng chơi game và giúp tôi làm việc nhà.

Ghi chú:

Nếu sau: “It’s time + I/ he/ she/ it” là động từ to be, chúng ta sử dụng was.

IV. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

1. Ngoại hình

Quá khứ hoàn thành giả định có hình thức tương tự như quá khứ hoàn thành (had + Vp2)

2. Cách sử dụng

* Dùng trong mệnh đề điều kiện của câu điều kiện loại 3 để diễn đạt giả thuyết không đúng sự thật trong

trong quá khứ.

Kết cấu:

Ví dụ:

Nếu tôi đã xem bộ phim tối qua, tôi có thể kể cho bạn nghe về nó. Nếu tôi biết bạn bị bệnh, tôi đã đến thăm bạn.

* Dùng sau “wish/if only” để diễn đạt một điều ước hoặc giả định không xảy ra trong quá khứ. Kết cấu:

(S + wish)/if only + S + V (quá khứ hoàn thành) Ví dụ:

Tôi ước rằng tôi đã không tiêu nhiều tiền như vậy.

Giá như cô ấy đã hỏi lời khuyên của ai đó.

Ghi chú:

Chúng ta có thể dùng wish thay thế mà không làm thay đổi thì của mệnh đề sau. Ví dụ: Tôi ước (rằng) tôi đã không tiêu quá nhiều tiền.

* Dùng sau “as if/aslike” để chỉ một giả định không có thực trong quá khứ. Kết cấu:

S1 + V (quá khứ đơn) + as if/asthough + S2 + V (quá khứ hoàn thành) Ví dụ:

Anh ta trông sợ hãi như thể anh ta đã nhìn thấy ma.

Anh ấy nói như thể anh ấy đã biết mọi thứ về nó.

Lưu ý: Hai công thức giả định với ‘as if’ và ‘as if’ chỉ được áp dụng khi chúng biểu thị điều trái ngược với thực tại hiện tại hoặc quá khứ. Nếu chỉ là dự đoán về một sự việc có thể xảy ra hoặc không xảy ra thì ta không áp dụng hai công thức giả thiết trên.

Ví dụ:

Có vẻ như trời sắp mưa. (Có lẽ trời sẽ mưa.)

* Dùng với cấu trúc would instead (hai chủ ngữ) để biểu thị một điều ước đã không xảy ra trong quá khứ.

3. Cấu trúc:

S1 + would instead that + S2 + V (quá khứ hoàn thành) Ví dụ:

Bob thà rằng Jill đã đi đến lớp ngày hôm qua. (Jill đã không đến lớp ngày hôm qua)

Bill thà rằng vợ anh ta đã không ly dị anh ta. (Vợ anh ấy đã ly dị anh ấy.)

V. CÁC CHỦ THỂ DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ TRONG BẢNG DƯỚI ĐÂY.

Khuyên nhủ

Yêu cầu

Thích hơn

Yêu cầu

Hỏi

Khăng khăng

đề xuất

quy định

Yêu cầu

Di chuyển

Gợi ý

Gợi ý

Án Lệnh

Đặt hàng

Lời yêu cầu

Thúc giục

– Phải có cái đó trong câu.
– Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên mẫu bỏ to.

Chủ ngữ1 + động từ + that + chủ ngữ 2+ [verb in simple form] …

Ví dụ:
Chúng tôi yêu cầu anh ấy rời đi ngay bây giờ.

Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ sẽ trở về dạng nguyên thể với to, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường.

Ví dụ:

Chúng tôi kêu gọi anh ấy rời đi ngay bây giờ.

– Lưu ý: Trong tiếng Anh Anh, đứng trước động từ nguyên thể là should. Nhưng trong tiếng Anh Mỹ (American English) người ta lại bỏ nó đi.

Vài ví dụ

Thẩm phán nhấn mạnh rằng bồi thẩm đoàn trả lại phán quyết ngay lập tức.

Trường đại học yêu cầu tất cả sinh viên của mình tham gia khóa học này.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 195 SGK Vật Lý 11

Bác sĩ đề nghị bệnh nhân của mình ngừng hút thuốc.

Quốc hội đã ra sắc lệnh bãi bỏ thuế xăng dầu.

Chúng tôi đề nghị anh ấy đi nghỉ.

Tôi di chuyển rằng chúng tôi hoãn lại cho đến chiều nay.

BỞI VÌ. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CÓ TÍNH TỪ

Các tính từ được sử dụng trong câu giả định bao gồm các tính từ trong bảng dưới đây:

Khuyên

Cần thiết
Thiết yếu
Thiết yếu

Khuyến khích

Cấp bách

Quan trọng

bắt buộc

Yêu cầu

Yêu cầu

Bắt buộc

Đề xuất

đề nghị

Trong công thức sau, tính từ chỉ định một trong các tính từ trong bảng trên.

it + be + tính từ + that + chủ ngữ + [verb in simple form ]…(bất kỳ thì nào)

Vài ví dụ:
Nó là cần thiết mà anh ta tìm thấy những cuốn sách.

Việc khẩn cấp là cô ấy phải rời đi ngay lập tức.

Nó đã được đề xuất rằng chúng tôi thay đổi chủ đề.

Điều quan trọng là bạn phải nhớ câu hỏi này.

Có ý kiến ​​​​cho rằng anh ấy nên quên cuộc bầu cử.

Chúng tôi khuyên chúng tôi nên đợi chính quyền.

Trong một số trường hợp có thể dùng danh từ tương ứng với tính từ trên theo công thức sau.

it + be + danh từ + that + chủ ngữ + [verb in simple form ]…(bất kỳ thì nào)

Ví dụ:

Đó là một khuyến nghị từ bác sĩ rằng bệnh nhân ngừng hút thuốc.

VI. SỬ DỤNG VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

– Thể giả định cũng có thể được sử dụng trong một số câu cảm thán, thường liên quan đến các thế lực siêu nhiên.

Ví dụ:

Chúa cứu nữ hoàng!. Chúa ban phước cho Hoàng hậu.

Chúa ở cùng bạn! = tạm biệt (khi chia tay)

Curse this ếch!: chết tiệt con ếch này

– Dùng với một số thành ngữ:

Come what may: dù chuyện gì xảy ra.

Ví dụ:

Hãy đến những gì có thể chúng tôi sẽ sát cánh bên bạn.

Nếu cần: nếu cần

Ví dụ:

Nếu cần chúng ta có thể đi đường khác.

– Dùng với if this be trong trường hợp bạn muốn đưa ra một giả định về phía người nói nhưng không thực sự chắc chắn về khả năng đó.

Ví dụ:

Nếu điều này được chứng minh là đúng, bạn sẽ được coi là vô tội.

VIII. GIẢI THÍCH CÂU HỎI VỚI IT IS TIME

– It is time (for smb) to do smth: đã đến lúc phải làm gì đó. (phù hợp với thời gian, không có giả định)

Ví dụ:

+ Đã đến lúc tôi phải đến sân bay (đúng lúc).

Nhưng:

+ Đã đến lúc

+ Đó là chủ ngữ thời gian cao + quá khứ đơn

+ Đã đến lúc

– Chú thích: High/about được dùng trước thời gian để nhấn mạnh thêm.

Ví dụ:

+ Đã đến lúc tôi ra sân bay rồi.

+ (hơi muộn)

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Tiếng Anh 12

Bạn thấy bài viết The Subjunctive Mood – Phân loại thức giả định trong Tiếng Anh
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về The Subjunctive Mood – Phân loại thức giả định trong Tiếng Anh
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: The Subjunctive Mood – Phân loại thức giả định trong Tiếng Anh
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận