Thổ địa cách mạng là gì?

Đáp án chính xác và lời giải chi tiết của câu hỏi “Cách mạng ruộng đất là gì?” với kiến ​​thức lý luận sâu rộng. Là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh, sinh viên và quý thầy cô tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Ruộng đất cách mạng là gì?

Cách mạng ruộng đất là: cuộc cách mạng ruộng đất.

Sau khi giành được độc lập dân tộc, phải tiến hành ngay cách mạng lãnh thổ. Đánh đổ chế độ phong kiến, thu hồi ruộng đất, chia lại cho dân nghèo. Qua đó giải quyết vấn đề “mâu thuẫn giai cấp”

Kiến thức sâu rộng về Cương lĩnh chính trị của Đảng

1. Cương lĩnh chính trị là gì?

Cương lĩnh chính trị là cơ sở để vạch ra mục tiêu, nhiệm vụ, xác định chủ trương, biện pháp tập hợp lực lượng và tổ chức đấu tranh nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể phù hợp với tình hình hiện nay. điều kiện, tình hình chính trị của từng thời kỳ đấu tranh chính trị. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 4 Cương lĩnh chính trị [kể cả Cương lính bổ sung, phát triển năm 2011, một cương lĩnh ruộng đất và một số văn kiện khác có tính cương lĩnh về văn hóa, về quân sự.

– Các cương lĩnh chính trị của Đảng có mối liên hệ kế thừa và phát triển triển theo hướng càng ngày càng hoàn chỉnh và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, lâu nay có một số ý kiến cho rằng giữa Chánh cương vắn tắt và Luận cương chánh trị của Đảng năm 1930 có mâu thuẫn với nhau, cái sau phê phán cái trước và thụt lùi so với cái trước. Để góp phần làm rõ vấn đề này, chúng tôi trình bày mối liên hệ giữa hai văn kiện ấy qua sáu phương diện có tính chất chung, cơ bản là: Mục đích và đường lối chiến lược; Nhiệm vụ chiến lược; Lực lượng cách mạng chủ yếu; Giai cấp lãnh đạo; Phương pháp cách mạng; Quan hệ đồng minh quốc tế.

Xem thêm bài viết hay:  Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài thơ Tây Tiến (hay nhất)

2. Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930)

– Tháng 10/1930, sau 8 tháng Đảng ra đời, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời có ý nghĩa như một Đại hội cũng được tổ chức tại Hồng Kông do điều kiện trong nước bị đế quốc đàn áp đàn áp. phong trào cách mạng sôi nổi. Hội nghị họp từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 để thảo luận và thông qua Luận cương chính trị, Nghị quyết của Hội nghị toàn thể Trung ương về tình hình Đông Dương và những nhiệm vụ cấp bách của Đảng. Đảng, Điều lệ Đảng, là nội dung của Cương lĩnh thứ hai của Đảng. Hội nghị đã thông qua 17 văn kiện gồm nghị quyết, điều lệ của các tổ chức quần chúng cách mạng ở nước ta, vận động công, nông, thanh niên, phụ nữ, binh lính, thành lập liên minh phản đế. Đông Dương và Thông cáo của các Đảng bộ bổ sung nội dung Cương lĩnh. Hội nghị Trung ương quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư nên Cương lĩnh thứ hai, mà Luận cương chính trị là một văn kiện quan trọng, có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam . Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú (1904 – 1931) khởi thảo từ mùa hạ đến mùa thu năm 1930, được Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử về nước, cử vào Ban Chấp hành Trung ương. trung ương lâm thời, trên cơ sở nghiên cứu lý luận Mác – Lênin, đường lối của Đại hội VI (1928) của Quốc tế Cộng sản về Đảng Cộng sản và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới; tài liệu, văn kiện Hội nghị hợp nhất, thành lập Đảng (2-1930) và khảo sát phong trào công nhân, nông dân một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, vùng mỏ than Hồng Gai – Cẩm Phả …

Xem thêm bài viết hay:  Lão thị là gì?

– Từ việc phân tích tính chất, đặc điểm xã hội các nước Đông Dương bị đế quốc Pháp đô hộ; kinh tế và mâu thuẫn giai cấp làm nảy sinh mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân Đông Dương với đế quốc Pháp, Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm cơ bản giống với Chính cương vắn tắt, Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương. tổng kết Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là tính chất của cách mạng Đông Dương, là cách mạng tư sản dân quyền tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa; là nền độc lập hoàn toàn của dân tộc, quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Đông Dương, thành lập chính quyền và quân đội nhân dân, dựa vào sức dân, đoàn kết với giai cấp vô sản quốc tế, với các dân tộc bị áp bức trên thế giới và dùng bạo lực cách mạng. thủ đoạn tổng đình công và bạo động vũ trang khi có cơ hội; Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, trung thành và hy sinh tất cả vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của giai cấp và nhân dân lao động…

– Tuy nhiên, Luận cương, Bản lĩnh, Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm khác biệt, nhưng không mâu thuẫn về tư tưởng chính trị với Bộ Chính trị, Chiến lược và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. . Điểm khác biệt là bỏ tên “Đảng Cộng sản Việt Nam” và lấy tên là “Đảng Cộng sản Đông Dương”; vận động làm cách mạng tư sản dân quyền trên toàn cõi Đông Dương; lực lượng cách mạng mới chỉ là của công nhân, nông dân và binh lính, chưa thấy hết vai trò của lực lượng yêu nước trong tiểu tư sản và tư sản dân tộc; xác định mối quan hệ giữa nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến, giữa độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân tuy biện chứng và sâu sắc nhưng chưa xác định được xu hướng phát triển của nhiệm vụ giải phóng dân tộc. quyết định hàng đầu; Hệ thống tổ chức của Đảng có thêm trụ sở, bộ, huyện bộ, liên khu và các đoàn thể của Đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau | Tin học 10

– Giữa CT thứ nhất và CT thứ hai của Đảng có nguyên nhân giống và nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Quốc tế Cộng sản về thành lập Đảng Cộng sản và đường lối cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vào điều kiện nước ta; vai trò lãnh đạo Đảng, lãnh đạo dân tộc và chính sách phản động của đế quốc, phong kiến ​​đàn áp khủng bố.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12 , Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Thổ địa cách mạng là gì?
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thổ địa cách mạng là gì?
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Thổ địa cách mạng là gì?
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận