Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 9 Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Giáo dục phổ thông 12 Bài 9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc – Phần 2

Câu hỏi 1. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nội dung bảo vệ an ninh chính trị nội bộ?

A. Giữ vững sự trong sạch và vững mạnh về mọi mặt của các tổ chức Đảng, Nhà nước.

B. Bảo vệ cơ quan và người Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài.

C. Bảo vệ chế độ chính trị, Nhà nước và Đảng.

D. Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò hàng đầu của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 2. “Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá, gây chia rẽ, đoàn kết, xa lánh cán bộ, đảng viên” – đó là một trong những nội dung của Nghị quyết.

A. bảo vệ an ninh kinh tế.

B. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

C. bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng.

D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Đáp án: BỎ

Câu 3. “Bảo vệ sự ổn định và phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa” – đó là một trong những nội dung của Nghị quyết

A. bảo vệ an ninh kinh tế.

B. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

C. bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng.

D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Trả lời: A

Câu 4. “Bảo vệ đội ngũ nhà quản lý kinh tế, nhà khoa học, nhà kinh doanh” – đó là một trong những nội dung của

A. bảo vệ an ninh kinh tế.

B. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

C. bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng.

D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Trả lời: A

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nội dung bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng?

A. Bảo vệ giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

B. Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm văn hóa – nghệ thuật.

C. Bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc cùng phát triển theo quy định của Hiến pháp.

D. Bảo vệ vai trò hàng đầu của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư Tưởng Hồ Chí Minh.

Câu trả lời:

Câu 6. “Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh” – đó là một trong những nội dung mà đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu.

A. bảo vệ an ninh kinh tế.

B. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

C. bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng.

D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu trả lời:

Câu 7. “Bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc cùng phát triển theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước” – đó là một trong những nội dung được Quốc hội quan tâm.

A. bảo vệ an ninh tôn giáo.

B. Bảo vệ an ninh biên giới.

C. bảo vệ an toàn thông tin.

D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8. “Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc làm những việc trái pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” – đó là một trong những nội dung của chính sách. Nội dung của

A. bảo vệ an ninh tôn giáo.

B. Bảo vệ an ninh biên giới.

C. bảo vệ an toàn thông tin.

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi in nghiêng trang 175 Sinh 11 Bài 45

D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo?

A. Bảo đảm chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới cả trên bộ và trên biển.

C. Đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng.

D. Đoàn kết, bình đẳng giúp nhau phát triển giữa các tôn giáo và cộng đồng dân cư.

Đáp án: BỎ

Câu 10. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh biên giới là

A. đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới cả trên bộ và trên biển.

C. ngăn chặn việc khai thác thông tin trái phép, dò mật khẩu, dò tìm mật khẩu.

D. giữ vững sự trong sạch và vững mạnh về mọi mặt của các tổ chức Đảng và Nhà nước.

Đáp án: BỎ

Câu 11. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo là

A. đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới cả trên bộ và trên biển.

C. ngăn chặn việc khai thác thông tin trái phép, dò mật khẩu, dò tìm mật khẩu.

D. giữ vững sự trong sạch và vững mạnh về mọi mặt của các tổ chức Đảng và Nhà nước.

Trả lời: A

Câu 12. Một trong những nội dung bảo vệ an toàn thông tin là

A. đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới cả trên bộ và trên biển.

C. ngăn chặn việc khai thác thông tin trái phép, dò mật khẩu, dò tìm mật khẩu.

D. giữ vững sự trong sạch và vững mạnh về mọi mặt của các tổ chức Đảng và Nhà nước.

Câu trả lời:

Câu 13. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh chính trị là

A. đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới cả trên bộ và trên biển.

C. ngăn chặn việc khai thác thông tin trái phép, dò mật khẩu, dò tìm mật khẩu.

D. giữ vững sự trong sạch và vững mạnh về mọi mặt của các tổ chức Đảng và Nhà nước.

Trả lời: A

Câu 14. Lực lượng nào làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia?

A. Lực lượng vũ trang.

B. Quân đội nhân dân Việt Nam.

C. Công an nhân dân Việt Nam.

D. Toàn xã hội.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 15. Bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm của lực lượng nào?

A. Lực lượng vũ trang nhân dân.

B. Mọi công dân Việt Nam.

C. Công an nhân dân Việt Nam.

D. Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 16. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh cần

A. Tích cực học tập nâng cao hiểu biết về Hiến pháp và Pháp luật.

B. xem, đọc, truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy.

C. truy cập các Website có nội dung không lành mạnh, phản động.

Xem thêm bài viết hay:  Mở bài Thương Vợ (Top 3 bài mẫu)

D. tự phát thành lập hội, câu lạc bộ, xuất bản báo, bản tin, tạp chí trái phép.

Trả lời: A

Câu 17. Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của học sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc?

A. Nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

B. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

C. Truy cập các Website có nội dung không lành mạnh, phản động.

D. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Câu trả lời:

Câu 18. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc học sinh phải thực hiện tốt một trong những nội dung nào sau đây?

A. Không xem, đọc, truyền đưa văn hóa phẩm phản động, đồi trụy.

B. Xem nhưng không truyền tải văn hóa phẩm nước ngoài.

C. Đọc nhưng không lưu giữ tác phẩm văn hóa nước ngoài.

D. Không đọc hoặc xem tất cả văn hóa phẩm nước ngoài.

Trả lời: A

Câu 19. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc học sinh phải thực hiện tốt những nội dung nào?

A. Trấn áp ngay kẻ xấu khi bị khiêu khích, lôi kéo vào việc xấu.

B. Kiên quyết tấn công khi bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vào việc xấu.

C. Tích cực truy đuổi khi bị kẻ xấu khiêu khích, lôi kéo vào việc xấu.

D. Chủ động phòng ngừa để không bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vào việc xấu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 20. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc học sinh phải thực hiện tốt những nội dung nào?

A. Tẩy chay hoàn toàn những người có tiền án để không bị lôi kéo.

B. Ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch.

C. Không đọc, không xem, không truyền tải mọi văn hóa phẩm nước ngoài.

D. Truy cập các Website có nội dung không lành mạnh, phản động.

Đáp án: BỎ

Câu 21. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh chính trị là

A. bảo vệ cơ quan và người Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài.

B. bảo vệ đội ngũ các nhà quản lý kinh tế, các nhà khoa học và các nhà kinh doanh.

C. bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

D. bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc cùng phát triển theo quy định của Hiến pháp.

Trả lời: A

Câu 22. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh kinh tế là

A. bảo vệ cơ quan và người Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài.

B. bảo vệ đội ngũ các nhà quản lý kinh tế, các nhà khoa học và các nhà kinh doanh.

C. bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

D. bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc cùng phát triển theo quy định của Hiến pháp.

Đáp án: BỎ

Câu 23. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng là

A. bảo vệ cơ quan và người Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài.

B. bảo vệ đội ngũ các nhà quản lý kinh tế, các nhà khoa học và các nhà kinh doanh.

C. bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

D. bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc cùng phát triển theo quy định của Hiến pháp.

Xem thêm bài viết hay:  Hoàn cảnh ra đời Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (hay nhất)

Câu trả lời:

Câu 24. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo là

A. bảo vệ cơ quan và người Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài.

B. bảo vệ đội ngũ các nhà quản lý kinh tế, các nhà khoa học và các nhà kinh doanh.

C. bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

D. bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc cùng phát triển theo quy định của Hiến pháp.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 25. “Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp nhau cùng phát triển giữa các tôn giáo, cộng đồng nhằm bảo đảm tốt đời, đẹp đạo, phụng sự Tổ quốc” – đây là một trong những nội dung của chương trình.

A. bảo vệ an ninh chính trị.

B. bảo vệ an toàn thông tin.

C. bảo vệ an ninh tôn giáo.

D. bảo vệ an ninh biên giới.

Câu trả lời:

Câu 26. “Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng trên tinh thần giữ gìn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là vùng biển, đảo.” – đây là một trong những nội dung của

A. bảo vệ an ninh chính trị.

B. bảo vệ an toàn thông tin.

C. bảo vệ an ninh tôn giáo.

D. bảo vệ an ninh biên giới.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 27. “Đảm bảo an toàn, tốc độ, chính xác và bảo mật thông tin trong quá trình thiết lập, truyền, nhận, xử lý và lưu trữ thông tin” – đây là một trong những nội dung của website.

A. bảo vệ an ninh chính trị.

B. bảo vệ an toàn thông tin.

C. bảo vệ an ninh tôn giáo.

D. bảo vệ an ninh biên giới.

Đáp án: BỎ

Câu 28. “Bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc” – đây là một trong những nội dung của

A. bảo vệ an ninh quốc gia.

B. bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng.

C. bảo vệ an ninh kinh tế.

D. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Đáp án: BỎ

Câu 29. Nội dung nào sau đây được coi là “nội dung quan trọng, thường xuyên, cấp bách hàng đầu hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành”?

A. Bảo vệ an ninh quốc gia.

B. Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng.

C. Bảo vệ an ninh kinh tế.

D. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 30. Nội dung nào sau đây được coi là “nội dung quan trọng, thường xuyên, cấp bách nhất của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành”?

A. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

B. Bảo vệ an ninh kinh tế.

C. Bảo vệ an ninh văn hóa nghệ thuật.

D. Bảo vệ an toàn thông tin.

Trả lời: A

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn học lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 9 Phần 2 (có đáp án)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 9 Phần 2 (có đáp án)
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 9 Phần 2 (có đáp án)
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận