Soạn sử 10 Bài 38 Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 ngắn nhất

THCS Ngô Thì Nhậm Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

– Nắm được hoàn cảnh ra đời và hoạt động của Quốc tế thứ nhất. Qua đó, nhận thấy sự ra đời của Quốc tế thứ nhất là kết quả tất yếu của quá trình phát triển phong trào công nhân Quốc tế và có sự đóng góp tích cực của C.Mác và Ph.Ăngghen.

– Hiểu được sự ra đời của Công xã Pa-ri và những thành tựu to lớn của nó.

– Hiểu ý nghĩa và bài học lịch sử của Công xã Pa-ri.

Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 38 ngắn nhất

Câu hỏi trang 192 Lịch sử mười Bài 38 ngắn nhất: Quốc tế thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào?

Hồi đáp:

Sự ra đời của Quốc tế thứ nhất:

– Giữa thế kỷ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa làm cho số lượng công nhân tăng nhanh và tập trung cao độ. Họ phải chịu sự áp bức và bóc lột nặng nề hơn.

– Công nhân đấu tranh không ngừng nhưng vẫn trong tình trạng chia cắt về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng.

⇒ Trước hoàn cảnh đó, ngày 28-9-1864, Liên đoàn lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) được thành lập ở Luân Đôn.

Câu hỏi trang 194 Lịch sử mười Bài 38 ngắn nhất: Nêu vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Hồi đáp:

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế là:

– Là tổ chức quốc tế đầu tiên góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.

– Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người khỏi ách áp bức, bóc lột.

Câu hỏi trang 195 Lịch sử mười Bài 38 ngắn nhất: Cách mạng ngày 18-3-1871 ở Pa-ri nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Hồi đáp:

* Hoàn cảnh bùng nổ cuộc cách mạng 18/3/1871:

+ Trong những năm 1850 – 1870, chủ nghĩa tư bản ở Pháp phát triển nhanh chóng: Sản xuất công nghiệp tăng nhanh, lực lượng lao động ngày càng đông và tập trung.

+ Những mâu thuẫn giai cấp vốn có trong xã hội tư bản ngày càng gay gắt, tạo điều kiện cho các cuộc đấu tranh của công nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 10 trang 115 SGK Vật Lý 10

+19 – 7 – 1870 Chính phủ của Đế chế II gây chiến với Phổ, chiến tranh Pháp-Phổ bùng nổ và kết quả là Pháp bại trận.

+ Trong hoàn cảnh đó ngày 4-9-1870 nhân dân Pa-ri đã nổi dậy lật đổ Đế quốc, đòi thành lập nền cộng hoà và tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Phổ. Giai cấp tư sản thành lập “Chính phủ vệ quốc”, nhưng khi được quần chúng ủng hộ thì nhanh chóng đầu hàng.

Nhưng người dân Paris đã tự tổ chức thành các đơn vị dân quân Quốc gia, tự trang bị vũ khí và xây dựng các tuyến phòng thủ để bảo vệ thủ đô.

⇒ Ngày 18-3-1871, Quốc dân quân làm chủ thành, cách mạng thành công.

Câu hỏi trang 196 Lịch sử mười Bài 38 ngắn nhất: Trình bày những chính sách thể hiện bản chất nhà nước mới của Công xã Pa-ri.

Hồi đáp:

Chính sách của Công xã Paris:

– Ngày 26/3/1871, chính quyền cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

– Bộ máy quân đội và công an cũ bị giải tán và thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân dân.

– Tách nhà thờ ra khỏi các hoạt động của nhà trường và nhà nước.

Xã còn thực hiện nhiều chính sách tiến bộ:

+ Công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ đã bỏ trốn.

+ Kiểm soát chế độ tiền lương, giảm giờ làm, cấm thưởng, phạt đối với công nhân.

+ Đề ra chính sách giáo dục bắt buộc và miễn phí cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 38

Bài 1 trang 196 Lịch Sử mười Bài 20 ngắn nhất: Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất trong những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX.

Hồi đáp:

* Thành lập:

– Giữa thế kỷ XIX, số lượng công nhân tăng nhanh và tập trung cao độ, họ bị áp bức, bóc lột nặng nề hơn trước.

– Công nhân đấu tranh không ngừng nhưng vẫn trong tình trạng chia cắt về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng.

⇒ Trước hoàn cảnh đó, ngày 28-9-1864, Liên đoàn lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) được thành lập ở Luân Đôn.

* Hoạt động

– Trong suốt thời gian tồn tại của Quốc tế thứ nhất đã có 5 lần đại hội

Các hoạt động chính nhằm:

+ Truyền bá học thuyết Mác.

+ Đấu tranh chống các tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Hóa 12 Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội

+ Các nghị quyết được thông qua: tán thành bãi công, thành lập công đoàn, tổ chức đấu tranh có tổ chức, đòi ngày làm tám giờ, cải thiện đời sống công nhân.

– Quốc tế đã có nhiều đóng góp cụ thể giúp đỡ phong trào công nhân.

Năm 1876, Đệ nhất Quốc tế tuyên bố giải tán.

Bài 2 trang 196 Lịch sử mười Bài 20 ngắn nhất: Chứng minh rằng: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri.

Hồi đáp:

* Chứng minh Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới: Tính chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pa-ri được thể hiện qua cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế của nó:

– Ngày 26/3/1871, chính quyền cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

– Bộ máy quân đội và công an cũ bị giải tán và thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân dân.

– Tách nhà thờ ra khỏi các hoạt động của nhà trường và nhà nước.

Xã còn thực hiện nhiều chính sách tiến bộ:

+ Công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ đã bỏ trốn.

+ Kiểm soát chế độ tiền lương, giảm giờ làm, cấm thưởng, phạt đối với công nhân.

+ Đề ra chính sách giáo dục bắt buộc và miễn phí cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ.

* Nghĩa

– Công xã Pa-ri đã để lại “một kinh nghiệm lịch sử có ý nghĩa to lớn, một bước tiến nhất định của cách mạng vô sản thế giới” (Lênin)

– Những chính sách do Công xã Pa-ri đề ra thể hiện sự ra đời của một hình thức nhà nước mới dựa trên nền tảng dân chủ vô sản và hoạt động có lợi của đại đa số nhân dân lao động.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 38

Câu hỏi 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập ngày 28-9-1864 ở đâu?

À, nước Đức.

B, Ý.

Canh.

Đ, Pháp.

Câu 2. Năm 1867, Quốc tế thứ nhất tổ chức quyên góp giúp đỡ đấu tranh cho công nhân nước nào?

À, nước Bỉ.

B, Pari.

Canh.

Đ, Nga.

Câu 3. Chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra khi nào?

Đ, ngày 19 tháng 7 năm 1870.

B, 2-9-1870.

C, ngày 4 tháng 9 năm 1870.

Đ, ngày 9 tháng 9 năm 1870.

Câu 4. Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là

A, Hội đồng thành phố.

B, UBND.

C. Hội đồng xã.

D, Hội đồng nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Điều chế SO2 trong công nghiệp

Câu 5. Công xã Pa-ri được thành lập khi nào?

A, ngày 10 tháng 3 năm 1871.

B, 12-3-1871.

C, ngày 18 tháng 3 năm 1871.

D, 26-8-1872.

Câu 6. Quốc tế thứ nhất ban đầu được thành lập như một liên đoàn

A, Quốc tế Thanh niên.

B, Quốc tế lao động.

C, Các Liên Hiệp Quốc Tế.

D, Công nhân quốc tế.

Câu 7. Trong thời gian tồn tại (từ tháng 9 năm 1864 đến tháng 7 năm 1876), Quốc tế thứ nhất đã tổ chức bao nhiêu cuộc đại hội?

À, 5 lần.

B, 6 lần.

C, 7 lần.

D, 8 lần.

Câu 8. Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập trong chiến tranh Pháp-Phổ lấy tên là chính phủ

À, Cách mạng.

B, Con người.

C, Vệ binh Quốc gia.

D, Cách mạng lâm thời.

Câu 9. Ai là người đứng đầu mỗi ủy ban trong Nhà nước Công xã Paris?

A, Chủ tịch xã.

B, Xã viên.

C, Ban chấp hành xã.

D, Chủ tịch Ủy ban.

Câu 10. Theo cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước mới của Công xã, bộ máy quân đội và công an cũ bị giải tán, thay vào đó là bộ máy quân đội và công an.

A, Lực lượng vũ trang nhân dân.

B, Nhà nước bảo hộ.

C, Dân quân tự vệ.

Đ, Công an xã.

Trả lời

1C

2B

3A

4C

5C

6B

7A

8C

9B

10A

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pari 1871 trong SGK Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Bạn thấy bài viết Soạn sử 10 Bài 38 Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 ngắn nhất
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn sử 10 Bài 38 Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 ngắn nhất
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Soạn sử 10 Bài 38 Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 ngắn nhất
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận